12. Výzva OPŽP - Ochrana a péče o přírodu a krajinu

23.06.2015 12:23

Oblast podpory: 4.3 - Posílit přirozené funkce krajiny

Cílem je zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a obnovit vodní režim krajiny.

Typy podporovaných projektů a aktivit:

1. Zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury

  • opatření na zprůchodnění migračních bariér pro vybrané druhy živočichů, a to zejména na významných tahových cestách obojživelníků, míst, kde dochází k úhynu kriticky a silně ohrožených druhů apod.,
  • výstavba nových rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,
  • zvýšení účinnosti stávajících rybích přechodů, speciálních rybích přechodů či opatření,
  • odstranění migračních překážek na vodních tocích,
  • instalace opatření k usměrnění nebo přemístění ryb a na vodu vázaných obratlovců podporující jejich poproudou migraci,
  • obnova konektivity vodního toku s nivními biotopy apod.

2. Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur

  • zpracování plánu ÚSES; plán ÚSES musí být zpracován dle Metodiky vymezování územního systému ekologické stability,
  • založení biocenter a biokoridorů ÚSES zlepšení funkčního stavu biocenter a biokoridorů ÚSES realizace interakčních prvků podporujících ÚSES ,
  • liniové a skupinové výsadby dřevin (stromořadí, větrolamy, břehové porosty, remízy), založení nebo obnova krajinného prvku,
  • zásahy posilující ekologicko-stabilizační funkce významných krajinných prvků,
  • obnova historické cestní sítě s nezpevněným povrchem a její doprovodnou vegetaci umožňující pěší průchod krajinou,
  • vytváření a obnova vodních prvků v krajině s ekostabilizační a retenční funkcí (např. tůní, mokřadů, rybníků a malých vodních nádrží apod.) včetně nepravidelně zatápěných území (např. lužní lesy).

3. Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů

  • vytváření a obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (přiměřeně kapacitních, tvarově a hloubkově pestrých) zahrnující eventuální odstranění dřívějších nevhodných úprav (opevnění dna a břehů, ohrázování, příčných překážek) a to včetně navazujících říčních ramen při respektování přístupů ochrany území před povodněmi,
  • podpůrná opatření na vodním toku a v nivě umožňující přirozené korytotvorné procesy v delším časovém horizontu bez nutnosti plošně rozsáhlých investičních úprav, zejména:
  • zajištění dostatečně širokého pásu nivy pro přirozený vývoj koryta vodního toku,
  • vytváření a obnova prvků posilující druhovou biodiverzitu vodních a na vodu vázaných organismů,
  • terénní úpravy koryta (dna) a břehů včetně pomístných zásahů umožňujících proces renaturace vodního toku apod.

4. Zlepšování druhové, věkové a prostorové struktury lesů (s výjimkou lesů ve vlastnictví státu) zařízených LHP mimo ZCHÚ a území soustavy Natura 2000

  • dosadby a podsadby dřevin přirozené druhové skladby včetně zajištění ochrany a nezbytné následné péče,
  • výsadby dřevin přirozené druhové skladby nad rámec minimálního podílu MZD při obnově porostů, včetně zajištění ochrany,
  • rekonstrukce porostů s vnášením dřevin přirozené druhové skladby,
  • provedení výchovného zásahu (prořezávky, probírky do 40, probírky 40 +) se zachováním příznivého počtu dřevin přirozené druhové skladby, zlepšení jejich konkurenční schopnosti v porostu a zajištění přirozené prostorové skladby porostu,
  • vnos stanovištně vhodných keřů do porostních plášťů.


5. Realizace přírodě blízkých opatření vyplývajících z komplexních studií cílených na zpomalení povrchového odtoku vody, protierozní ochranu, a adaptaci na změnu klimatu

  • podpora opatření zamezující vodní erozi
  • plošnému a soustředěnému povrchovému odtoku (užití travních pásů, průlehů, …),
  • stabilizace drah soustředěného povrchového odtoku (hrázky, terasy, svodné příkopy, …),
  • preventivní opatření (zakládání či obnova mezí, remízů, …).
  • podpora opatření zamezující větrné erozi
  • obnova či zakládání větrolamů

Žadatelé: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí (s výjimkou pozemkových úřadů a AOPK ČR, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, VŠ, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve, náboženské spolky, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

 • Podání žádosti od: 14. 8. 2015
 • Podání žádosti do: 14. 10. 2015

Více informací zde.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.