15. Výzva OPŽP - Ochrana a péče o přírodu a krajinu

23.06.2015 13:04

Oblast podpory: 4.4 - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech

Cílem je posílit biodiverzitu a ekosystémové funkce znehodnocených ekosystémů v sídlech, resp. jejich ekologickou stabilitu.

Typy podporovaných projektů:

1. Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně

 • Studie systémů sídelní zeleně zpracované v souvislosti s realizací konkrétního opatření. Studie musí být zpracována autorizovaným architektem pro obor zahradní a krajinářská tvorba a dle osnovy a metodického rámce pro zpracování studií systémů sídelní zeleně.
 • Zakládání / obnova funkčně propojených ploch a prvků sídelní zeleně (vč. vodních prvků a ploch:
  • zakládání ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů), tj. liniové, skupinové i solitérní výsadby, zatravněné plochy včetně druhově bohatých trávníků, apod. a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
  • obnova funkčního stavu stávajících ploch a prvků veřejné zeleně (revitalizační zásahy, ošetření stromů, doplnění stávající výsadby),
  • realizace přírodě blízkých opatření ke zpomalení odtoku a retenci srážkové vody jako součást zakládání a obnovy ploch a prvků zeleně.
 • Obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (tůní/jezírek, mokřadů, průlehů a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod.) spočívající ve vytvoření vodních a mokřadních biotopů prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které zároveň zvyšují retenční potenciál sídelního prostředí

Žadatelé: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace, VŠ, školy, školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské společnosti, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

 • Podání žádosti od: 14. 8. 2015
 • Podání žádosti do: 14. 10. 2015

Více informací zde.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.