Aktuální informace o programech podpory podnikání

06.11.2015 07:24

nformace pro žadatele z OP PIK

Dne 1. 12. 2015 (v 00:00:00) bude zahájen příjem Žádostí o podporu v programech Inovace – inovační projekt, Potenciál, Aplikace, Partnerství znalostního transferu, Spolupráce – Klastry, Nemovitosti, Školicí střediska, Úspory energie a ICT a sdílené služby.

V aplikaci IS KP14+ jsou Vám postupně vraceny schválené Předběžné žádosti o podporu k doplnění na Žádost o podporu (plná žádost) – stav žádosti „Vrácena“. V těchto žádostech tedy již můžete začít upravovat záložky Žádosti o podporu.

Na stránkách jednotlivých výzev (https://www.czechinvest.org/aktualni-vyzvy) budou v následujících dnech zveřejněny aktualizovaná Pravidla pro žadatele a příjemce  - zvláštní část s informacemi ke správnému vyplnění Žádosti o podporu.


Aktualizace Pravidel způsobilosti a publicity – obecná část

V minulých dnech byl aktualizován dokument Pravidla způsobilosti a publicity - obecná část vztahující se ke způsobilým výdajům a publicitě v OP PIK. Byla upravena kapitola 3 Publicita.

Pravidla způsobilosti a publicity – obecná část jsou k dispozici zde.


Aktualizace Příručky CBA

Dne 4. 11. byla aktualizován a doplněn dokument CBA – příručka žadatele. Výčet provedených změn je uveden na druhé straně příručky.

CBA – příručka žadatele je k dispozici zde.


Aktualizace Harmonogramu Výzev OP PIK pro rok 2015

V minulých dnech došlo k aktualizaci Harmonogramu výzev OP PIK pro rok 2015.                

Harmonogram naleznete zde v připojených souborech.


Program ICT a sdílené služby – aktualizace přílohy

Dne 3. 11. 2015 byla aktualizována příloha Metodika pro stanovení hodnoty znovupoužitelného majetku v programu ICT a sdílené služby – Výzva I.

Dokument je k dispozici zde v připojených souborech.


Program Potenciál OP PIK – nová příloha

Dne 3. 11. 2015 byla vydána nová příloha programu Potenciál – Výzva I. Jedná se o vzorový dokument o provedeném průzkumu VaV kapacit, ze kterého je patrné, zda v okolí (NUTS II s místem realizace projektu) existuje či neexistuje obdobná kapacita. Takový dokument je povinnou přílohou druhého stupně žádosti (Žádosti o podporu).

Příloha s názvem Průzkum VaV kapacit – vzorový dokument je k dispozici zde v připojených souborech.


Program Aplikace OP PIK – aktualizace Přílohy č. 2

Dne 4. 11. 2015 byl aktualizován dokument Příloha č. 2 – Vymezení způsobilých výdajů v programu Aplikace – Výzva I. Ze zvláštního ustanovení pro Služby expertů, poradců, studie byla na straně 2 odstraněna následující věta: Tyto služby mohou být nakoupené pouze od vysokých škol a výzkumných organizací.

Příloha č. 2 – Vymezení způsobilých výdajů – je k dispozici zde.

Zdroj: www.czechinvest.org

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.