Programu na udržování a obnovu kulturního dědictví pro rok 2016

13.01.2016 13:12

Informace potenciálním žadatelům, kteří budou žádat v rámci dotačního programu na udržování a obnovu kulturního dědictví pro rok 2016.

Počínaje dnem 27. ledna 2016 budou přijímány Žádosti o dotaci v rámci dotačního programu na udržování a obnovu kulturního dědictví.

Účel:

Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, historických zemědělských strojů, významných zemědělských historických dominant mimořádného kulturního významu, údržba a budování míst pasivního odpočinku, které neslouží osobnímu užívání a ani nejsou předmětem podnikání.

16. A. Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

Jedná se o typ objektu: kaplička, křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely s výjimkou objektů nacházejících se na soukromých oplocených pozemcích.

16. B. Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru

Jedná se o významné zemědělské historické dominanty jedinečného charakteru, původně sloužících k hospodářským účelům, přičemž realizace projektu nesmí změnit původní účel objektu.

Jedná se zejména o typ objektu: obecní sýpky, špýchary, sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské výroby, stáje a stodoly významné kulturní a historické hodnoty.

16. C. Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení

Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení, které budou doloženy potvrzením muzea, a tím splňovat podmínku zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

16. D. Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku

Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku.

 

Počínaje dnem 27. ledna 2016 budou tyto Žádosti přijímány v písemné podobě na odděleních příjmu žádostí a LPIS (OPŽL) Státního zemědělského intervenčního fondu (dále jen „SZIF“) dle sídla (u právnické osoby) a dle adresy trvalého pobytu (u fyzické osoby), https://www.szif.cz/cs/ro.

Více informací a úplné znění zásad k dispozici na: www.eagri.cz

 

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.