INFORMACE PRO ŽADATELE NA OPATŘENÍ II.2.1 ZALESŇOVÁNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

29.03.2016 07:41

V sekci zaměřené na opatření Zalesňování zemědělské půdy byly umístěny formuláře pro dotaci na péči a náhradu EAFRD 2016.

Žádost o dotaci na péči a náhradu EARD 2016 žadatel nalezne na cestě www.szif.cz:
SZIF Poskytuje/Program rozvoje venkova 2007-2013/OSA II./2. Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy/2.1. Zalesňování zemědělské půdy
V rámci sekce Zalesňování zemědělské půdy má žadatel k dispozici formuláře, příručky a jiné relevantní informace. Před podáním žádosti je doporučeno se s těmito dokumenty předem seznámit.

Žádost o dotaci na péči a náhradu EAFRD 2016 bude řádně podáno ke dni 16.5.2016 v souladu s nařízením vlády č. 239/2007 Sb.
Příjem žádosti o dotaci na péči a náhradu bude v roce 2016 probíhat přednostně pomocí aplikace Portálu farmáře SZIF.
Informace o podání žádosti skrze Portál farmáře SZIF jsou k dispozici přímo na Portále farmáře SZIF, na stránkách Fondu www.szif.cz v sekci II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy, popřípadě je žadatel získá na příslušném Oddělení příjmu žádostí a LPIS (bývalé AZV, tj. Agentury pro zemědělství a venkov).

Žadatelé o dotaci na péči a náhradu 2016 mají povinnost podat současně se žádostí o dotaci formulář Jednotné žádosti, ve které uvede veškerou obhospodařovanou plochu. Podrobnosti k podání Jednotné žádosti žadatel nalezne na příslušném OPŽL (dříve Agentura pro zemědělství a venkov), na stránkách www.szif.cz, popřípadě na Portálu farmáře.

Upozornění na novelizaci NV č. 239/2007 Sb.!

§ 5 odst. 5 NV č. 239/2007 Sb.
Je-li v příslušném kalendářním roce zalesněný pozemek deklarován žadatelem v jednotné žádosti jako plocha využívaná v ekologickém zájmu podle § 16 odst. 2 NV č. 50/2015 Sb., dotace za ukončení zemědělské výroby podle odst. 1 písm. c) a d) se neposkytne na výměru zalesněného pozemku vyhrazenou jako plocha využívaná v ekologickém zájmu.

Zdroj: https://www.szif.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.