Informace pro žadatele o platby v OPŽP z řad měst a obcí u projektů se spolufinancováním z Fondu

24.11.2014 11:18

S ohledem na proběhlé volby do obecních zastupitelstev a s tím spojené problémy s ustavujícími zastupitelstvy měst a obcí upravil Fond možnost podání žádosti o platbu u nových projektů tak, aby bylo možné ji podat a proplatit ještě v tomto roce.    

Žádost o platbu (ŽoP) můžete podat ihned po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (RoPD) a po její kontrole vám bude proplacena podpora z ERDF/FS. Podpora z prostředků Fondu, jejíž vyplacení je podmíněno schválením smlouvy o poskytnutí podpory (Smlouva) zastupitelstvem obce, bude vyplacena až po doručení podepsané Smlouvy zpět Fondu. 

Pokud nebudete moci doručit podepsanou Smlouvu spolu se ŽoP, je možné doručit Smlouvu Fondu nejpozději do 12. 12. 2014 do 14,00 hodin. V tomto případě však požadujeme, abyste poslali příslušnému právníkovi akce prohlášení statutárního zástupce, ve kterém bude uvedeno, že podepsaná Smlouva bude doručena fondu nejpozději 12. 12. 2014 do 14 hodin. Pokud nebude Fondu takovéto prohlášení předloženo, nebo bude Smlouva doručena později, bude proplacen pouze podíl ERDF/FS dle RoPD a podpora z Fondu bude uvolněna v závislosti na termínu doručení Smlouvy.  

Možnost podat ŽoP se týká i modifikovaných ex ante plateb

Pokud budete podávat modifikovanou ex ante žádost o platbu, požadujeme doložit bankovním výpisem zaslaným finančnímu manažerovi plnou úhradu faktur zahrnutých do ŽoP nejpozději do 16. 12. 2014, a to i v případě, že nebudete mít k dispozici platbu z Fondu.


Zdroj: https://www.opzp.cz/clanek/254/2436/informace-pro-zadatele-o-platby-v-opzp-z-rad-mest-a-obci-u-projektu-se-spolufinancovanim-z-fondu/

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.