IROP - Výzva č. 5 Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie

30.09.2015 08:08

Ministerstvo pro místní rozvoj proto vyhlásilo další výzvu k předkládání projektů v Integrovaném regionálním operačním programu tentokrát zaměřenou na vysoce specializovanou péči v oblastech onkogynekologie a perinatologie.

Budou podpořeny projekty na pořízení přístrojového vybavení a technologií podle standardu vybavenosti center vysoce specializované péče v onkogynekologii nebo perinatologii.

Podpora je zaměřena na modernizaci a obnovu diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků, jejichž výkonnost neumožňuje dosáhnout standardních parametrů kvality péče, k zajištění diagnostiky, léčby a záchytu časných stádií onemocnění včetně modernizace odpovídajícího diagnostického a terapeutického zázemí. Dotace je určena výhradně pro konkrétní specializované pracoviště zdravotnického zařízení, nikoliv pro celé zdravotnické zařízení. Příjemci podpory mohou být Centra vysoce specializované zdravotní péče v onkogynekologii a Centra vysoce specializované intenzivní  péče v perinatologii. Kompletní seznam oprávněných žadatelů je uveden v textu výzvy i Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu připraveno více než 1,2 mld. Kč.
 
Pátá výzva v IROP „Vysoce specializované péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie“ patří pod specifický cíl 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví. 


Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 26. října 2015 do 1. prosince 2017, přičemž žádosti budou hodnoceny průběžně podle data předložení.
 
Realizace projektů pak musí být dokončena nejpozději 31. prosince 2019. 

Míra podpory:

1) podíl financování z celkových způsobilých výdajů (příspěvkové organizace MZd)

Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %

Jiné národní veřejné zdroje (zdroje příjemce) – 15 %

2) podíl financování z celkových způsobilých výdajů (organizace zřizované kraji)

Evropský fond pro regionální rozvoj – 85 %

Státní rozpočet – 5 %

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.