IROP - Přehled aktuálních výzev

15.02.2016 10:13

Výzva č. 1 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy

Oprávnění žadatelé:
kraje a jimi zřizované nebo zakládané organizace
Zahájení příjmu žádostí o podporu:
21. 9. 2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu:
31. 3. 2017
Cílem je podpora projektů zaměřených na rekonstrukce, modernizace či výstavbu vybraných úseků silnic II. třídy a vybraných úseků silnic III. třídy, které plní funkce silnic vyšší třídy.

Výzva č. 2 Územní plány

Oprávnění žadatelé:
obce s rozšířenou působností
Zahájení příjmu žádostí o podporu:
14. 9. 2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu:
31. 3. 2017
Cílem je podpořit pořizování dokumentů územního rozvoje a vytvářet předpoklady pro dlouhodobě stabilní a udržitelný rozvoj území s ohledem na komplexní přístupy k řešení území, reakce na potřeby území z hlediska veřejných zájmů, vývoje hospodářství, změn klimatu, povodňového nebezpečí a také na měnící se požadavky na veřejnou infrastrukturu.


Výzva č. 3 Regulační plány

Oprávnění žadatelé:
Obce s rozšířenou působností
Zahájení příjmu žádostí o podporu:
1. 10. 2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu:
 
31. 3. 2017
Cílem je podpořit pořizování dokumentů územního rozvoje a vytvářet předpoklady pro dlouhodobě stabilní a udržitelný rozvoj území s ohledem na komplexní přístupy k řešení území, reakce na potřeby území z hlediska veřejných zájmů, vývoje hospodářství, změn klimatu, povodňového nebezpečí a také na měnící se požadavky na veřejnou infrastrukturu.
 

Výzva č. 4 Aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání

Oprávnění žadatelé:
Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace a státní podniky. Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).
Zahájení příjmu žádostí o podporu:
17. 9. 2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu:
30. 6. 2017
Cílem je podpořit aktivity vedoucí k úplnému elektronickému podání, tedy vytvoření podpůrných služeb elektronického podání, vytvoření samoobslužných míst pro úplné elektronické podání, elektronizace formulářů veřejné správy , implementace identifikace a autentizace ve smyslu nařízení eIDAS pro využívání služeb eGovernmentu prostřednictvím kontaktních míst a podpora sdílení identitních služeb na národní a regionální úrovni. Dále bude podpořeno vytvoření bezpečného mechanismu poskytování a využívání údajů jako součást referenčního rozhraní informačních systémů veřejné správy z jednotlivých agendových systémů v návaznosti na referenční údaje základních registrů s využitím funkcionality EgonServiceBus a vytvoření mechanismu pro odstraňování nekonzistencí nereferenčních údajů o subjektech práva v jednotlivých agendových systémech.


Výzva č. 5 Vysoce specializovaná péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie

Oprávnění žadatelé:
definováni ve výzvě
Zahájení příjmu žádostí o podporu:
2. 11. 2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu:
1. 12. 2017
Cílovou skupinou jsou v případě onkologické péče ženy (převážně ve věku nad 50 let), které jsou i bez zdravotních komplikací nejohroženější skupinou na trhu práce. V případě perinatologické péče jsou to kromě předčasných narozených dětí také jejich matky a rodiny, neboť péče o nezralého novorozence zhoršuje sociální a ekonomickou situaci celé rodiny, a má výrazné dopady především na sociálně slabé skupiny.


Výzva č. 6 Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS

Oprávnění žadatelé:
Místní akční skupiny
Zahájení příjmu žádostí o podporu:
30. 9. 2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu:
30. 6. 2018
Cílem je podpora aktivizace občanů mikroregionu, budování partnerství a podporován dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkova.
Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou místní akční skupiny, které získaly Osvědčení o splnění standardů a mají schválenou strategii CLLD (vyjma animace na školská zařízení).


Výzva č. 7 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování

Oprávnění žadatelé:
kraje, obce, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, církve, církevní organizace.
Zahájení příjmu žádostí o podporu:
30. 10. 2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu:
31. 3. 2016
Cílem transformace ústavní péče je deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti.


Výzva č. 8 Technická pomoc

Oprávnění žadatelé:
Řídicí orgán IROP – Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Zprostředkující subjekt IROP - Centrum pro regionální rozvoj České republiky
Zahájení příjmu žádostí o podporu:
30. 9. 2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu:
31. 3. 2023

Výzva č. 9 Územní studie

Oprávnění žadatelé:
Obce s rozšířenou působností
Zahájení příjmu žádostí o podporu:
29. 10. 2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu:
31. 3. 2017
Cílem je podpořit zpracování územních studií veřejné technické infrastruktury, veřejné dopravní infrastruktury, veřejných prostranství nebo také na komplexní řešení krajiny. Územní studie veřejné infrastruktury lze realizovat v celém území správního obvodu obce s rozšířenou působností a územní studie krajiny lze realizovat pouze na celý správní obvod obce s rozšířenou působností. Příjemci podpory mohou být pouze obce s rozšířenou působností.


Výzva č. 10 Kybernetická bezpečnost

Oprávnění žadatelé:
Organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu, státní organizace a státní podniky. Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce (kromě Prahy a jejích částí), organizace zřizované nebo zakládané obcemi (kromě Prahy a jejích částí).
Zahájení příjmu žádostí o podporu:
21. 10. 2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu:
30. 6. 2017
Výzva se týká zvýšení odolnosti tzv. významných informačních systémů a tzv. kritické informační infrastruktury veřejné správy proti kybernetickým hrozbám. Hlavní podporovanou aktivitou jsou technická opatření vedoucí k zabezpečení tzv. významných informačních systémů a tzv. kritické informační infrastruktury veřejné správy. Budou podporována opatření jako například fyzická bezpečnost (např. kamerové systémy, protipožární opatření apod.), nástroj pro ověřování identity uživatelů (správa uživatelských hesel), nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, jejich uživatelů a administrátorů.

Výzva č. 11 Sociální podnikání pro sociálně vyloučené lokality

Oprávnění žadatelé:
osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění; Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost), nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace
Zahájení příjmu žádostí o podporu:
29. 10. 2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu:
29. 2. 2016
Cílem je podpora projektů zaměřených na výstavbu, rekonstrukci a vybavení sociálních podniků.

Výzva č. 12 Sociální podnikání

Oprávnění žadatelé:
osoby samostatně výdělečně činné podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění; Obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost), nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace
Zahájení příjmu žádostí o podporu:
29. 10. 2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu:
29. 2. 2016
Cílem je podpora projektů zaměřených na výstavbu, rekonstrukci a vybavení sociálních podniků.


Výzva č. 13 Revitalizace vybraných památek

Oprávnění žadatelé:
Vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření (podle zápisu v katastru nemovitostí) kromě fyzických osob nepodnikajících.
Zahájení příjmu žádostí o podporu:
30. 11. 2015
Ukončení příj
Cílem je podpora projektů zaměřených na revitalizaci a zatraktivnění památek zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014 a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014.

Výzva č. 14 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

Zahájení příjmu žádostí o podporu:
14. 12. 2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu:
22. 4. 2016
Výzva je určena pro zařízení péče o děti do 3 let, dětské skupiny, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání. Podporované aktivity jsou stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury vč. inženýrských sítí, stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti), nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek. Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity těchto zařízení: mateřské školy, dětské skupiny, služby péče o děti, spolky zajišťující péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby).


Výzva č. 15 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality

Zahájení příjmu žádostí o podporu:
14. 12. 2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu:
22. 4. 2016
Výzva je určena pro zařízení péče o děti do 3 let, dětské skupiny, školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání. Podporované aktivity jsou stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury vč. inženýrských sítí, stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti), nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek. Podpora může být poskytnuta na zvýšení kapacity těchto zařízení: mateřské školy, dětské skupiny, služby péče o děti, spolky zajišťující péči o děti do 3 let a předškolní vzdělávání dětí (např. lesní školky, mateřská centra, předškolní kluby).


Výzva č. 16 Energetické úspory v bytových domech

Oprávnění žadatelé:
Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících. Bytovým domem se rozumí stavba pro bydlení, která obsahuje čtyři nebo více bytů a ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomu účelu určena.
Zahájení příjmu žádostí o podporu:
18. 12. 2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu:
30. 11. 2016
Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena.   Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost. Například se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie. Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek s výjimkou fyzických osob nepodnikajících.


Výzva č. 17 e-Legislativa a e-Sbírka, Národní digitální archiv

Oprávnění žadatelé:
Organizační složky státu - Ministerstvo vnitra, Národní archiv, Úřad vlády ČR, Kancelář Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu.
Zahájení příjmu žádostí o podporu:
22. 12. 2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu:
31. 12. 2016
Výzva se týká vytvoření elektronického systému Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (systém e-Sbírka a e-Legislativa), vytvoření ověřeného a hluboce strukturovaného datového zdroje informací o právních předpisech, mezinárodních smlouvách a dalších souvisejících dokumentech a jejich vazbách na právo EU pro systém e‑Sbírka a e-Legislativa, přizpůsobení informačních systémů Úřadu vlády ČR, Kanceláře Poslanecké sněmovny a Kanceláře Senátu přímo navazující na výstavbu systému e-Sbírka a e‑Legislativa a rozvoj Národního digitálního archivu.

Výzva č. 18 Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy

Oprávnění žadatelé:
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti).
Zahájení příjmu žádostí o podporu:
21. 12. 2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu:
29. 4. 2016
Výzva nazvaná „Podpora bezpečnosti dopravy a cyklodopravy“ je zaměřena na podporu projektů ve dvou hlavních aktivitách. V aktivitě „Bezpečnost dopravy“ se jedná o projekty rekonstrukcí, modernizací a výstavby bezbariérových komunikací pro pěší včetně souvisejících prvků zvyšujících bezpečnost železniční, silniční, cyklistické a pěší dopravy. V rámci aktivity „Cyklodoprava“ budou podpořeny projekty zaměřené na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací.


Výzva č. 19 Technika pro integrovaný záchranný systém

Oprávnění žadatelé:
Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Hasičské záchranné sbory krajů, Záchranný útvar HZS ČR, obce, které zřizují jednotky požární ochrany – jednotky sboru dobrovolných hasičů kategorie II a III, MV - Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje (kromě hl. m. Prahy) jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů a státní organizace, které zřizují jednotku hasičského záchranného sboru podniku s územní působností.
Zahájení příjmu žádostí o podporu:
31. 12. 2015
Ukončení příjmu žádostí o podporu:
20. 12. 2017
Výzva nazvaná „Technika pro integrovaný záchranný systém“ je zaměřena na podporu pořízení specializované techniky a věcných prostředků pro odstraňování důsledků nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz, výkon činností spojených s orkány a větrnými smrštěmi, výkon činností spojených s extrémním suchem a výkon činností v souvislosti s haváriemi spojenými s únikem nebezpečných látek.


Výzva č. 20 Nízkoemisní a bezemisní vozidla

Oprávnění žadatelé:
Kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
Zahájení příjmu žádostí o podporu:
29. 1. 2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu:
29. 7. 2016
Výzva nazvaná „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“ je zaměřena na podporu projektů v následujících aktivitách: nákup silničních nízkoemisních vozidel využívajících alternativní palivo CNG nebo LNG, nákup silničních bezemisních vozidel využívajících alternativní palivo elektřinu nebo vodík a nákup drážních vozidel městské dopravy (tramvají nebo trolejbusů) pro zajištění dopravní obslužnosti podle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou kraje a obce, pokud poskytují veřejné služby v přepravě cestujících samy, a dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.


Výzva č. 21 Muzea

Oprávnění žadatelé: Vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí. Podpořena mohou být pouze muzea, splňující kumulativně níže uvedené podmínky: muzeum je zřizováno státem nebo krajem; muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; průměrná návštěvnost muzea, vypočítaná jako průměr za léta 2013, 2014 a 2015, překročila 30 000 návštěvníků.
Zahájení příjmu žádostí o podporu:
29. 2. 2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu:
31. 7. 2016
Cílem je podpora projektů zaměřených na zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů a jejich zpřístupnění. Podpořena mohou být pouze muzea, která jsou zřizována státem nebo krajem, spravují sbírku podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, a jejich průměrná návštěvnost za léta 2013, 2014 a 2015 překročila 30 000 návštěvníků.


Výzva č. 22 Telematika pro veřejnou dopravu

Oprávnění žadatelé:
Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, provozovatelé dráhy nebo drážní dopravy podle zákona č. 266/1994 Sb. (Správa železniční dopravní cesty, s. o. a obchodní společnosti), Ministerstvo dopravy ČR.
Zahájení příjmu žádostí o podporu:
22. 2. 2016
Ukončení příjmu žádostí o podporu:
30. 6. 2016
odpora ve 22. výzvě „Telematika pro veřejnou dopravu“ je zaměřena na zavedení nebo modernizace systémů pro sledování a řízení vozidel a dispečink veřejné dopravy; zavedení nebo modernizace informačních systémů pro cestující ve vozidlech veřejné dopravy a na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy; zavedení nebo modernizace odbavovacích a platebních systémů ve vozidlech veřejné dopravy, na zastávkách, ve stanicích a přestupních uzlech veřejné dopravy a v dopravních informačních centrech; zavedení jednotné informační služby pro systém integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících a zavedení jednotného elektronického jízdního dokladu pro systém integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících.

Více informací o výzvách na: www.strukturalni-fondy.cz

 

 

  

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.