Kotlíková dotace 2016

28.01.2016 08:17

Ústecký kraj vyhlásil dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace). Žádosti lze předkládat od 25. 1. 2016 do 31. 3. 2016.

Podpora na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva. Podporu je možno poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji, tj. kotlem na pevná paliva a dále např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj. V takovém případě je nutné prokázat, že kotel může plnit funkci hlavního zdroje vytápění a že je prokazatelně v provozu. Nelze podporovat náhradu stávajícího kotle s automatickým přikládáním paliva.

  • Dotace se vztahuje na:
o   zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
o   nová otopná soustava
o   rekonstrukce otopné soustavy vč. nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
o   finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč) - jedná se o zateplení střechy nebo půdních prostor, zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy, dílčí zateplení dalších konstrukci (např. severní fasáda apod.), oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády - eliminace tepelných mostů, oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří), dílčí výměna oken, výměna vstupních a balkonových dveří, instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří, výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla
o   služby energetického specialisty
o   projektová dokumentace
 
  • Max. náklady, ze kterých bude hrazena dotace: 150 000 Kč (max. výše dotace bude 127 500 Kč); dotace budou uznávány i zpětně, kotel však nesmí být pořízen před 15. červencem 2015
 
  • Výše podpory:
o   kotle výhradně na uhlí = 70%
o   kombinovaný kotel (uhlí + biomasa) a plynový kotel = 75%
o   kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla = 80%
o   dalších 5% navrch dostanou žadatelé v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší
 
  • Povinné přílohy k získání kotlíkové dotace:
o   žádost o poskytnutí dotace
o   průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) - je způsobilým nákladem, pokud slouží k prokázání, že budova vyhovuje energetické náročnosti budovy "C"
o   fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací, apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu
o   písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že jich je více
o   písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází
písemný souhlas druhého z manželů
o   výpis z katastru nemovitostí prokazující stav dané nemovitosti evidované v katastru nemovitostí - ne starší než 3 měsíce k datu podání žádosti o dotaci

!!! UPOZORNĚNÍ !!! - V katastru nemovitostí musí být nemovitost zapsána pod pojmem "rodinný dům" nebo "bytový dům". V případě, že nemá žadatel v katastru nemovitostí pod tímto pojmem nemovitost zapsanou, nelze poskytnout dotaci v rámci dotačního programu "kotlíková dotace". V tomto případě se musí žadatel obrátit na příslušný stavební úřad a katastrální úřad a učinil kroky k provedení změny v zápisu katastru nemovitostí.

Pokud dům nesplňuje energetickou účinnost C, bude Vaší povinností realizovat nutná energetická opatření. Nejvhodnější opatření Vám doporučí energetický specialista:

o   zateplení střechy nebo půdních prostor
o   zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
o   dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
o   oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
o   oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
o   dílčí výměna oken
o   výměna vstupních a balkonových dveří
o   instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
o   výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla 
Seznam energetických specialistů můžete nalézt v odkazu zde.

Do roku 2020 ministerstvo počítá s výměnou až 80 000 kotlů, od roku 2022 už nebudou moci lidé v zastaralých kotlích topit vůbec.

Výzva

Seznam registrovaných výrobků naleznete na webových stránkách SFŽP zde nebo přímo v odkazu zde.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.