Ministerstvo zemědělství vyhlašuje II. KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PODPORU PROJEKTŮ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2016

27.01.2016 14:29

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje II. KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PODPORU PROJEKTŮ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2016

21.1.2016

Vyhlášení výběrového řízení vychází ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) v platném znění, z usnesení vlády ze dne 1. 2. 2010 č. 92, o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy ve znění usnesení vlády č. 479 ze dne 19. 6. 2013, usnesení vlády č. 657 ze dne 6. srpna 2014, ze Zásad Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím a z Hlavních oblastí státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím pro rok 2016.

Na výběrové řízení se nevztahuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

HARMONOGRAM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Vyhlášení: do 21. 01. 2016
Ukončení přijímání žádostí: 12. 02. 2016
Zpracování a posouzení žádostí: do 11. 3. 2016
Zveřejnění úspěšných žadatelů na webu Ministerstva zemědělství: do 25. 3. 2016

ÚČASTNÍCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Nestátní neziskové organizace definované jako možní příjemci v níže uvedených oblastech podpory.

OBLASTI PODPORY

Podpořeny mohou být pouze žádosti o dotace na projekty, jejichž realizace spadá do následujících aktivit oblastí podpory:

3.1. OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY
3.1.1.6. Předávání poznatků v oboru zpracování půdy, včetně dopadů pro životní prostředí zemědělské i nezemědělské veřejnosti
3.1.4. Šlechtění, podpora zahrádkaření
3.1.5. Poradenství a výstavnictví
3.1.5.4. Podpora poskytování poradenství v oblasti myslivosti
3.1.7.  Osvěta a propagace šetrných způsobů zemědělského hospodaření
3.1.7.1. Osvěta a propagace šetrných způsobů zemědělského hospodaření
3.1.7.2. Propagace udržitelného používání přípravků na ochranu rostlin, zejména prostřednictvím tzv. integrované ochrany rostlin

5.1. ZAPOJENÍ DO ZAHRANIČNÍCH PROGRAMŮ A AKTIVIT
5.1.2.4. Prezentace ČR v zahraničí

8.1. PODPORA ZDRAVÍ
8.1.1.1. Podpora programů pro vyrovnávání příležitostí pro občany se zdr. postižením
8.1.1.2. Projekty zaměřené na zlepšení zaměstnanosti osob se zdravotním postižením
ve venkovských oblastech, vytváření dlouhodobě udržitelných pracovních míst u místních zaměstnavatelů. Projekty zaměřené na aktivní prožití stáří venkovských seniorů, vytváření podmínek, které umožňují seniorům odpovídající bydlení v jim známém a přirozeném prostředí
8.1.1.3. Práce s občany se zdravotním postižením, podpora zdravotně postižených spoluobčanů, využití hipoterapie a jiných léčebných aktivit na zemědělských podnicích, setkávání osob se zdravotním postižením
8.1.2. Podpora programu veřejně účelných aktivit zdravotně postižených občanů
8.1.3. Projekty zaměřené na rehabilitaci osob se zdravotním postižením formou jejich zaměstnávání v provozu zemědělské farmy a řemeslech souvisejících s životem na venkově

12.1. UDRŽITELNÝ ROZVOJ, OCHRANA SPOTŘEBITELE, BEZPEČNOST
A KVALITA POTRAVIN

12.1.1.1. Propagace bioproduktů, regionálních produktů, informování spotřebitele
o biopotravinách
12.1.1.2. Osvětové, informační a propagační aktivity zaměřené na produkci regionálních biopotravin, zlepšování informovanosti regionálních spotřebitelů o ekologickém zemědělství, posílení multifunkční regionální sítě ekologického zemědělství
12.1.2.1. Podpora vzdělávání, výchova a osvěta spotřebitelské veřejnosti v oblasti bezpečnosti potravin, kvality potravin a zdravé výživy
12.1.2.2. Osvěta pro odbornou i laickou veřejnost o rizicích, která mohou způsobit přípravky na ochranu rostlin pro zdraví spotřebitelů a pro životní prostředí

13.1. VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ
13.1.3.1. Projekty zaměřené na environmentální výukové programy pro děti, mládež
i širokou veřejnost, odborné semináře, pravidelné kroužky pro děti. Aktivity propojující propojení města a venkova, spotřebitele a zemědělce, zvýšení pozitivního vnímání zemědělství
13.1.5.4. Podpora pořádání vzdělávacích kurzů pro včelaře

14.1. ZÁJMOVÁ A DALŠÍ VOLNOČASOVÁ ČINNOST PRO DĚTI A MLÁDEŽ
14.1.1.4. Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež se zaměřením na význam chovu včel
14.1.8.  Projekty zaměřené na aktivity pro ohrožené a handicapované děti a mládež, jejichž cílem je pracovní rehabilitace prostřednictvím pobytu a provádění činností souvisejících
s provozem farmy. Rehabilitace pomocí hipoterapie, péče o zvířata a výchovou k pozitivnímu vztahu k přírodě

17.1. PODPORA VENKOVA
17.1.1.2. Spolupráce při zlepšování prostředí měst a obcí formou výsadby městské zeleně, tj. napojení produkční zemědělské sféry (zahradnictví) na projekty zlepšování prostředí intravilánů vesnic a měst (výsadba městské zeleně), včetně sdílení zkušeností obcí s těmito projekty
 
S úspěšnými žadateli tohoto výběrového řízení nebudou uzavírány smlouvy o dlouhodobé spolupráci ani memoranda o dlouhodobé spolupráci ve smyslu Zásad Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím.

PODMÍNKY ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Žadatel podává:

Žádost o dotaci na předepsaném formuláři, který je přílohou číslo 1 Zásad Ministerstva zemědělství pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím, včetně povinných příloh:
1. Projekt, na jehož financování je dotace požadována
2. Rozpočet projektu – minimálně v rozsahu formuláře, který je přílohou Příručky pro žadatele o dotaci
3. Karta žadatele a projektu
4. Investiční záměr, v případě žádosti o investiční dotaci
5. Čestné prohlášení, kterým žadatel prokazuje splnění podmínky vedení účetnictví
a historie žadatele o dotaci.
6. Čestné prohlášení žadatele (dotace z veřejných prostředků, majetkově propojené subjekty)
7. Doklad o právní subjektivitě včetně Stanov.

Žádost je podávána dle podmínek stanovených v Příručce pro žadatele o dotaci v rámci státní dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím z kapitoly Ministerstva zemědělství.

Způsob podání:

Výše uvedené dokumenty musí být doručeny do termínu ukončení přijímání žádostí 1x v listinné a 1x v elektronické podobě (na CD), v zalepené obálce opatřené identifikací žadatele a výrazným nápisem „Žádost o dotaci NNO – NEOTVÍRAT“ na adresu: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město.

Dokumenty předkládané v elektronické podobě (na CD) musí být plně identické s dokumenty předloženými v listinné podobě (v případě, kdy jsou dokumenty fyzicky podepsány, na CD bude jejich skenovaný tvar ve formátu pdf).

Zásilku lze předat osobně v podatelně Ministerstva zemědělství či zaslat prostřednictvím poštovní či kurýrní služby.

Více informací na: https://eagri.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.