MPSV - Podpora zaměstnanosti cílových skupin - Výzva č. 40

25.11.2015 09:02

Specifickým cílem výzvy je zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných.

PO 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

SC 1.1.1. - Zvýšit míru zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných

Číslo výzvy: 03_15_040
Název výzvy: Podpora zaměstnanosti cílových skupin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 2. 12. 2015
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu1: 29. 2. 2016

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

Vzdělávací a poradenské instituce:

 • právnické osoby, včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku a vysokých škol dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách,
 • fyzické osoby, které vedou účetnictví podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

jejichž převažujícím předmětem činnosti je poskytování vzdělávání nebo poradenských služeb souvisejících se zprostředkováním zaměstnání (CZ-NACE v kategorii 78 či 85) a které prokážou svou historii minimálně po dobu 1 roku ke dni vyhlášení výzvy5. Tyto subjekty musí předložit poslední platné daňové přiznání ověřené místně příslušným finančním úřadem, kterým doloží převažující předmět činnosti v oblasti vzdělávání či poradenství.4 Pokud z daňového přiznání není jednoznačný předmět podnikání (např. z důvodu souběhu vícera činností) lze doložit s daňovým přiznáním přílohu k účetní závěrce, jestliže požadovaný převažující předmět činnosti prokazuje. Tato povinnost se netýká škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku a vysokých škol.

Nestátní neziskové organizace s prokazatelnou dobou existence minimálně 1 rok od data vyhlášení výzvy:

 • spolky dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník;
 • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů;
 • ústavy dle zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník;
 • církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů

Oprávněnými žadateli a partnery nejsou: organizační složky státu, obce a kraje a jimi zřizované organizace (mimo škol a školských zařízení), dobrovolné svazky obcí dle zákona 128/2000 Sb, o obcích, nadace a nadační fondy, agrární, hospodářské a profesní komory, odborové organizace a organizace zaměstnavatelů.

Míra podpory:

Příjemce/žadatel                            Podíl EU            Státní rozpočet            Příjemce/žadatel
Neziskové organizace                            85 %                    15 %                            0 %
Státní vysoké školy*                             85 %                    15 %                            0 %
Veřejné vysoké školy

(kromě státních vysokých škol)               85 %                    10 %                             5 %
Právnické osoby**                                85 %                    10 %                             5 %
Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených kategoriích, např.:
fyzické osoby;
obchodní společnosti;
veřejné obchodní společnosti;
společnosti s ručením omezeným;            85%                        0%                            15%
akciové společnosti; atd.

*Školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona (č. 561/2004 Sb.)

**vykonávající činnost škol a školských zařízení zapsané ve školském rejstříku

Popis podporovaných aktivit
Výzva podporuje aktivity zaměřené na zvýšení zaměstnanosti nezaměstnaných osob a aktivizaci ekonomicky neaktivních osob. Jedná se o cílená opatření vedoucí k zaměstnání osob z cílové skupiny projektu v průběhu realizace projektu nebo následkem jejich účasti v projektu. V rámci této výzvy budou podporovány především následující aktivity, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 této výzvy (viz část 11 této výzvy):

 • poradenské a informační činnosti a programy v oblasti zaměstnávání;
 • bilanční a pracovní diagnostika;
 • motivační aktivity;
 • rekvalifikace;
 • rozvoj základních kompetencí za účelem snazšího uplatnění na trhu práce;
 • podpora aktivit k získání pracovních návyků a zkušeností;
 • zprostředkování zaměstnání, podpora umístění na uvolněná pracovní místa a podpora vytváření nových pracovních míst;
 • podpora flexibilních forem zaměstnání;
 • doprovodná opatření umožňující začlenění podpořených osob na trh práce;
 • realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti.

V rámci této výzvy nebudou podporovány aktivity (výčet není taxativní):

 • vzdělávání členů realizačního týmu či zaměstnavatelů;
 • volnočasové aktivity pro cílovou skupinu;
 • obecná výuka cizích jazyků – výuka jazyků je možná pouze ve vazbě na odborné vzdělávání;
 • zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu dle § 66 zákona 435/2004 sb., o zaměstnanosti.
 • podpora a udržení osob na již obsazených pracovních místech, tj. podpora stávajících zaměstnanců;
 • zahraniční stáže;
 • tvorba a pilotní ověřování nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (jedná se o aktivity spadající do prioritní osy 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce);
 • aktivity zaměřené na rozvoj sociálních služeb.

Cílové skupiny
V rámci této výzvy budou podporovány aktivity pro níže vymezené skupiny osob. Konkrétní specifikace jednotlivých cílových skupin je uvedena ve Výzvě.

 • Osoby ve věku 50 a více let;
 • Osoby mladší 25 let věku, které nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě;
 • Osoby nezaměstnané déle než 5 měsíců;
 • Osoby s nízkou úrovní kvalifikace;
 • Národnostní menšiny;
 • Osoby pečující o malé děti;
 • Osoby pečující o jiné závislé osoby;
 • Osoby se zdravotním postižením.

Výše uvedené osoby musí vždy splňovat jednu z níže uvedených charakteristik:

 • osoby hledající zaměstnání, tj. uchazeči o zaměstnání a zájemci o zaměstnání dle vymezení zákonem 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
 • neaktivní osoby, tj. osoby v produktivním věku, které nejsou ani zaměstnané (ani nevykonávají samostatně výdělečnou činnost) ani nezaměstnané (tj. evidované Úřadem práce ČR jako uchazeč o zaměstnání) a zároveň se nejedná o osoby soustavně se připravující na budoucí povolání či osoby pobírající starobní důchod.

Více informací ZDE.

Zdroj: www.esfcr.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.