MŠMT - Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí - Výzva č.041

25.11.2015 09:27

Specifickým cílem výzvy je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.

Investiční priorita: 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu
Specifický cíl: SC1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
Číslo výzvy: 03_15_041
Název výzvy: Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu:  1. prosince 2015
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu:  31. ledna 2016

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli zastřešující organizace, které:

 • mají právní formu členské korporace podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (pro účely této výzvy spolek nebo zájmové sdružení právnických osob);
 • samy se prezentují jako zastřešující organizace NNO;
 • vznikly jako trvalé uskupení (nikoliv jako dočasné);
 • vykonávají činnost (obor) v oblasti sociálního začleňování (investiční priorita 2.1 Aktivní začleňování, zejména s cílem zvýšení uplatnitelnosti osob ve společnosti a na trhu práce), tj. zejména v oblasti sociálních služeb, včetně neformální péče, služeb pro rodiny a děti, sociálního podnikání, sociální práce, komunitní sociální práce a sociálního bydlení. V rámci výzvy nebudou podporovány zastřešující oborové organizace, které se zabývají pouze či převážně volnočasovými či zájmovými aktivitami;
 • mají nejméně 15 samostatných členů z řad nestátních neziskových organizací (dále jen „NNO“) působících v oblasti sociálního začleňování;
 • nemají nad sebou další oborově zaměřené zastřešující organizace v rámci České republiky;
 • působí na území České republiky;
 • mají stanovená a zveřejněná kritéria, které zájemce o členství musí splnit, aby se mohl stát členem;
 • poskytují služby především svým členům či hájí jejich zájmy;
 • prokazatelně působí v oboru po dobu minimálně 2 let před podáním žádosti v rámci výzvy, tato podmínka je splněna i v případě fungování neformální platformy či skupiny, v rámci které jsou zastoupeny NNO;
 • ke dni podání žádosti platí jejich členové členské příspěvky, kterými je činnost a správa zastřešující organizace alespoň částečně financována;
 • mají zavedeny demokratické mechanismy rozhodování a tvorby názorů uvnitř zastřešující organizace a jsou otevřeny vůči oborové komunitě;
 • mají minimálně 1 zaměstnance na min. 0,2 úvazku, který činnost jejich členů organizuje a řídí.

Zastřešující organizace splňující podmínky výše uvedené musí dále patřit do jedné z následujících skupin:

 • Oborová zastřešující organizace tvořená především právnickými osobami s 51% převahou právních typů NNO (spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy a účelová zařízení církví) a 100% podílem činností v oboru sociálního začleňování;
 • Zastřešující organizace tvořená 100% podílem právních typů NNO (spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy a účelová zařízení církví) a min. 51% podílem činností v oboru sociálního začleňování;
 • Všeoborová zastřešující organizace tvořená především právnickými osobami s 51% převahou právních typů NNO (spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy a účelová zařízení církví) a min. 51% podílem činností v oboru sociálního začleňování.

Míra podpory:

Pro NNO: EU 77,56% / státní rozpočet 22,44% / žadatel 0%

Popis podporovaných aktivit
Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména prostřednictvím vzdělávání pracovníků NNO a opatření na zvyšování profesionality, organizačního řízení, plánování, transparentnosti a vícezdrojového financování NNO může být realizováno prostřednictvím následujících aktivit:

1. Podpora rozvoje zastřešujících organizací, která může mít podobu:

 • posílení personální politiky zastřešující organizace (podpora lidských zdrojů v zastřešujících organizacích);
 • posílení řízení zastřešující organizace, strategického plánovaní, včetně finančního řízení (fundraising apod.);
 • posílení participace členů, pracovníků a možnosti podílení se na vedení;
 • podpora síťování a posílení partnerství s ostatními spolupracujícími organizacemi, oslovování nových potenciálních členů;
 • podpora spolupráce zastřešující organizace s veřejnou správou, např. formou seminářů, besed či konferencí;
 • nastavení komunikace uvnitř i navenek zastřešující organizace;
 • podpora osvěty a rozvoje v daném oboru činnosti (např. zvyšování povědomí a informovanosti o sociálním podnikání a podpora spolupráce všech relevantních aktérů);
 • podpora přenosu a rozvíjení zkušeností ze zahraničí.

2. Posílení metodické podpory a poradenství vůči členským organizacím v daném oboru činnosti zastřešující organizace v oblasti sociálního začleňování, které může mít podobu:

 • posílení metodické podpory, poradenství a poskytování a sdílení informací členskými organizacemi v daném oboru činnosti zastřešující organizace;
 • posílení metodické podpory a poradenství členským organizacím v oblasti přípravy a realizace evropských projektů ve vazbě na oblast sociálního začleňování;
 • zprostředkování zkušeností a znalostí, zprostředkování přebírání dobré praxe v daném oboru činnosti;
 • zprostředkování vzdělávání vůči členským organizacím a podpora stáží v daném oboru;
 • posilování odborné základny, sběr dat, příprava a ověřování nových postupů, analýz, výzkumů v daném oboru;
 • rozvoj a realizace vzdělávacích programů pro školitele a vzdělavatele z řad NNO o užívání např. moderních metod sociální práce a sociálních služeb;
 • poskytování a rozesílání informací elektronickou formou, vedení a práce s databázemi.

V rámci této výzvy nebudou podporovány:

 • kurzy PC, výuka českého jazyka a dalších předmětů, které jsou součástí povinné školní docházky,
 • tvorba a realizace rekvalifikačních programů,
 • výuka a výcvik řidičů pro všechny skupiny, včetně školení profesní způsobilosti řidiče,
 • veřejná služba,
 • činnosti související s provozem a údržbou.

Více informací ZDE.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.