MŽP posílá do Ústeckého kraje miliardy korun z EU fondů i národních zdrojů

21.10.2015 09:03

Ústecký kraj patří hned po Moravskoslezském kraji mezi lokality s nejproblematičtější kvalitou ovzduší v ČR. Na překračovaných denních imisních limitech pro prachové částice PM10 a ročních imisních limitech pro benzo(a)pyren se podepisuje koncentrace průmyslu, lomů a těžební činnosti. Čistotu vzduchu ovlivňuje i rostoucí vliv dopravy a lokální topeniště, proto sem ze zdrojů MŽP putuje stále více finančních prostředků na řešení těchto problémů. Do Ústeckého kraje směřovaly necelé 2 miliardy z OPŽP 2007-2013 na zlepšování ovzduší a snižování emisí zejména u velkých průmyslových zdrojů, z programu Zelená úsporám putuje do Ústeckého kraje téměř 1 miliarda a další prostředky ministerstvo vyplácí z národních zdrojů SFŽP ČR, např. na ozdravné pobyty dětí z kraje.

Ústecký kraj zařadilo MŽP v roce 2014 mezi zvýhodněné regiony, pokud jde např. o podmínky pro čerpání peněz z projektů jako Nová zelená úsporám. Významným zdrojem znečišťování ovzduší jsou zde, podobně jako v ostatních částech v ČR, lokální topeniště. V tomto regionu byly v loňském roce vyhlášeny dvě společné výzvy MŽP a Ústeckého kraje na podporu výměny kotlů. Druhá výzva v objemu 30 milionů Kč byla vyčerpána do jednoho týdne. Celkově se tu vyměnilo 837 domácích kotlů za téměř 41 milionů korun. Kotlíkové dotace nově hrazené z prostředků Operačního programu Životní prostředí od letošního roku administrují pouze kraje, které MŽP požádaly koncem září o finanční prostředky. Ústecký kraj z letošní první výzvy do roku 2018 může získat až 162 milionů korun na další výměny.

„V ČR se lokální topeniště na celkovém znečištění ovzduší polétavým prachem podílejí celými 38 % a my jsme vyjednali s EK revoluční program, který ke zlepšení našeho ovzduší bezpochyby přispěje. Naším cílem je vyměnit 80 až 100 tisíc kotlů v celé ČR do roku 2020, jejichž výměna, věřím, bude mít zásadní vliv na kvalitu ovzduší po celé ČR, samozřejmě zvláště pak v těch nejznečištěnějších oblastech, kam patří i Ústecký kraj. V jeho případě by v první vlně do roku 2018 mělo jít o výměnu až 1080 kotlů za 162 milionů korun,“ dodává ministr Brabec.

Ministerstvo životního prostředí aktuálně připravuje vydání nových programů zlepšování kvality ovzduší pro všechny zóny a aglomerace v ČR s nevyhovující kvalitou ovzduší. Programy představují zásadní nástroj řízení kvality ovzduší na regionální úrovni. Ty by již od konce letošního roku měly přispět k dodržování zákonem stanovených limitů pro kvalitu ovzduší.

Na řešení situace v Ústeckém kraji spolupracuje MŽP nejen s představiteli kraje, ale i s partnery z Německa prostřednictvím tzv. česko-německé pracovní skupiny a se zástupci jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší na bázi tzv. dobrovolných dohod.

Podpora Ústeckého kraje v číslech:

 

Výzvy z OPŽP 2007–2013

o V oblasti podpory kvality ovzduší bylo ke dni 19. 8. 2015 v ULK podpořeno celkem 109 projektů z prostředků EU ve výši 631 821 943 Kč.

o V oblasti podpory omezování emisí bylo v ULK podpořeno celkem 27 projektů z prostředků EU ve výši 1 115 300 871 Kč.

o MŽP se podařilo rovněž vyjednat s Evropskou komisí dotaci ve výši 1 mld. Kč na podporu alternativní dopravy.

o Výzva na podporu alternativní dopravy byla otevřena od 29. ledna 2014, a to pouze pro projekty, které budou realizovány na území ULK, Moravskoslezského kraje a aglomerace Brno.

o V této výzvě byl podpořen projekt Dopravního podniku města Ústí nad Labem za cca 109 mil. Kč z prostředků EU.

o Celkem bylo pořízeno 40 autobusů veřejné hromadné dopravy se CNG pohonem.

 

Program Zelená úsporám a program Nová zelená úsporám (NZÚ)

o Program Zelená úsporám byl vyhlášen v roce 2009:

o V segmentu rodinných domů (RD) a bytových domů (BD) bylo v ULK proplaceno zhruba 2 400 žádostí za cca 880 mil. Kč.

o Program Nová zelená úsporám v roce 2013:

o Z toho je v ULK celkový počet žádostí 104 za 18 mil. Kč, proplaceno již bylo 62 žádostí v hodnotě 6 mil. Kč.

o Program Nová zelená úsporám v roce 2014:

o Vyhlášen 6. ledna 2014 včetně 1. výzvy k podávání žádostí v segmentu rodinných domů s celkovou alokací 1,9 mld. Kč.

Příjem žádostí v 1. výzvě NZÚ probíhal od 1. 4. 2014 do 31. 12. 2014. V současné době jsou za ULK aktivní 253 žádosti s výší podpory 54, 4 mil. Kč, tj. 4,2% podíl z celkového počtu všech aktivních žádostí v rámci ČR a 4,17% podíl z celkové výše podpory v celé ČR.

o Z toho bylo v ULK akceptováno 242 žádostí s výší podpory 51 mil. Kč.

o Program Nová zelená úsporám v roce 2015:

o 15. května 2015 byl otevřen příjem žádostí s alokací 600 mil. Kč pro RD, která byla 7. 7. 2015 navýšena na 900 mil. Kč, a 15. 7. 2015 byl ukončen příjem žádostí pro RD. Pro BD je počítáno s alokací 500 mil. Kč a příjem žádostí probíhá do 31. 10. 2015 nebo do vyčerpání alokace pro výzvu.

o Za ULK je pro RD aktivních 218 žádostí s výší podpory 43,6 mil. Kč, tj. 5,1% podíl z celkového počtu všech aktivních žádostí v rámci ČR a 4,4% podíl z celkové výše podpory v celé ČR.

o Z toho byly akceptovány 152 žádosti s výší podpory 25,3 mil. Kč.

o V rámci výzev k podávání žádostí z programu NZÚ (2014 a 2015) jsou bonifikovány 10 % navýšení dotace projekty v ULK a v Moravskoslezském kraji.

Dotace programu na podporu výměny kotlů

o ULK se zúčastnil v roce 2013 a 2014 Společného programu na podporu výměny kotlů, přičemž byly vyhlášeny 2 výzvy s alokací 50 mil. Kč.

o Celkem bylo přijato 1097 žádostí.

Podpora ozdravných pobytů dětí

o Dotační program na podporu ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší podporuje zlepšení zdravotního stavu a posílení ekologického vědomí dětí ze základních a mateřských škol z oblastí s nevyhovující kvalitou ovzduší.

o V ULK bylo přijato celkem 71 žádostí s celkovou alokací 11,9 mil. Kč.

o Do září 2015 bylo zatím proplaceno 8 žádostí (realizovaných pobytů) v hodnotě 1,1 mil. Kč.

Zdroj: www.mzp.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.