Nové dotační programy PGRLF, a.s. v oblasti lesního hospodářství a zpracování dřeva

31.07.2015 08:38

Nové investiční programy rozšiřují portfolio podpor poskytovaných PGRLF, a.s.:

"Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích"

"Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesů"

"Podpora nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny"

"Podpora pojištění lesních porostů" - neinvestiční

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. (dále jen „PGRLF, a.s.) připravil ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství čtyři nové dotační programy zaměřené na oblast rozvoje podnikání v odvětví lesního hospodářství a zpracování dřeva. Podpora je určena na pořízení lesnické techniky a technologií v oblasti zpracování dřeva a produkce sadebního materiálu lesních dřevin, novinkou v rámci národních dotací je podpora pojištění lesních porostů.

Cílem programů je vytvořit předpoklady pro rozvoj lesního hospodářství a navazujícího odvětví a posílit konkurenceschopnost lesnických a dřevařských podniků. Investice by měly směřovat do nákupu mechanizačních prostředků, technologií a strojního vybavení s cílem modernizace prostředků a procesů při zachování či posílení šetrných způsobů hospodaření, zvýšení efektivnosti hospodaření a přidávání hodnoty lesnickým produktům. Způsobilá pro podporu je také použitá technika a zařízení. Zavedení podpory pojištění lesních porostů reaguje na zvyšující se škody na lesních porostech způsobené abiotickými činiteli, zpřístupnění pojistné ochrany lesních porostů umožní vyšší zajištění podnikatelských aktivit proti nepředvídatelným rizikům.

Podpora nákupu techniky pro hospodaření v lesích je určena vlastníkům lesů (podnikatelům a obcím) hospodařícím podle schváleného lesního hospodářského plánu, a dále podnikatelům poskytujícím služby v lesnictví, kteří splňují definici malých a středních podniků (dle nařízení (EU) č. 651/2014) a dosahují požadované hranice 50 % příjmů z lesnické činnosti v roce předcházejícím podání žádosti o podporu. Okruh způsobilých výdajů lesnické techniky je taxativně vymezen a zahrnuje stroje a technologie pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů, stroje ke zpracování potěžebních zbytků, stroje pro přípravu půdy před zalesněním a stroje pro opravy lesních cest.

V rámci Podpory nákupu techniky a technologií pro dřevozpracující provozovny bude podporován nákup techniky a technologie v segmentech výroby: zařízení manipulačních skladů, vybavení pilnic, paření a impregnování masivního dřeva, sušení řeziva, výroba dýh, výroba pevných obkladových materiálů na bázi papíru (laminátové desky, filmy), výroba překližek a vrstveného dřeva, výroba třískových, vláknitých a OSB desek a výroba palivového dřeva a zpracování zbytkové dřevní biomasy.  Příjemci uvedené podpory mohou být podnikatelé spadající do kategorie malých a středních podniků nebo obce, jež se zabývají činnostmi souvisejícími se zpracováním dřeva vymezenými dle klasifikace CZ-NACE 16.10 a 16.21.

Program Podpora školkařských provozoven na pozemcích určených k plnění funkce lesů je zaměřen na investice do strojů na přípravu půdy a péči o půdu ve školkách, strojů a zařízení pro výrobu prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu, závlahových systémů a dočasných úložišť vyzvednutého sadebního materiálu. Příjemci podpory jsou podnikatelé, kteří jsou vedeni v evidenci dodavatelů reprodukčního materiálu (ERMA), řadí se do kategorie malých a středních podniků a svou činnost realizují na pozemcích určených k plnění funkce lesa. Program tak představuje doplněk podpory pro lesní školky s produkcí na zemědělské půdě poskytované v rámci stávajícího programu PGRLF, a.s. Zemědělec. Odlišný přístup k produkčně shodně zaměřeným provozům vyplývá z vymezení lesních školek legislativou EU.

Program Finanční podpora pojištění lesních porostů je určen pro všechny vlastníky lesů (včetně státních podniků) s výjimkou fyzických osob nepodnikajících, kteří sjednali pojištění lesních porostů zejména proti požárům a dalším abiotickým činitelům.

Podpora v rámci investičních programů bude poskytována ve formě subvence části úroků z úvěrů poskytnutých komerčními subjekty, přičemž úrokové zatížení příjemce podpory plynoucí z úvěru musí činit minimálně 0,5 % p.a.

V případě pojištění lesních porostů hradí poskytovatel podpory část nákladů prokazatelně vynaložených na platbu pojistného ve sjednaném období, a to až do výše 30 % v závislosti na objemu přijatých žádostí v příslušném roce.

Více informací na: https://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-v-lesnim-hospodarstvi-myslivosti-rybarstvi-vcelarstvi/nove-dotacni-programy-pgrlf-29072015.html

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.