Nové výzvy OPŽP - Výzva č. 17,18,20,21,22,23,24

16.10.2015 09:10

Výzva č. 17

Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech,

Specifický cíl 2.3: Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů

Příjem žádostí: 14.10.2015 – 14.10.2016

Popis podporovaných aktivit:

a) výstavba a obnova systémů sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů v celorepublikovém či regionálním měřítku (zejména monitorovací sítě, laboratoře, zabezpečení sběru vzorků a přenosu dat, technika pro primární zpracování dat, jejich archivaci a prezentaci),
b) pořízení a aktualizace systémů určených pro hodnocení kvality ovzduší a posouzení dopadů opatření ke zlepšení kvality ovzduší (zejména tvorba, aktualizace a vývoj databází, softwaru pro zpracování dat, modelování a simulaci),
c) podpora obnovy a rozvoje systémů pro archivaci a zpracování údajů o znečišťování ovzduší (emisních dat) jak standardních znečišťujících látek, tak skleníkových plynů,
d) realizace infrastruktury pro identifikaci zdrojů znečišťování (zejména monitorovací technika, laboratoře, zabezpečení sběru a zpracování vzorků a přenosu dat), správu a zpracování dat a pro vývoj a zdokonalování nástrojů pro modelování atmosféry,
e) realizace integrovaných systémů a budování společné infrastruktury pro sledování kvality ovzduší a souvisejících meteorologických aspektů, výstražné, regulační a předpovědní systémy, modelování s vysokým rozlišením a identifikaci zdrojů znečišťování, podpora implementace opatření vyplývajících z plánů a programů ke zlepšení kvality ovzduší v koordinaci s příhraničními regiony Polské republiky a Slovenské republiky (např. v rámci programu LIFE pro střední Evropu).

Oprávnění žadatelé:

• kraje,

• obce,

• dobrovolné svazky obcí,

• organizační složky státu,

• státní podniky,

• veřejné výzkumné instituce,

• veřejnoprávní instituce,

• městské části hl. města Prahy,

• příspěvkové organizace,

• vysoké školy, školy a školská zařízení,

• nevládní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy,

ústavy, spolky).

Více informací na: www.opzp.cz

 

Výzva č. 18

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl 3.5: Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

Příjem žádostí: 14.10.2015 – 14.10.2016

Popis podporovaných aktivit:

• náhrada nebo rekonstrukce zařízení (stacionární technické nebo technologické jednotky, ve které je nebezpečná chemická látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována) s cílem zvýšení bezpečnosti provozu, snížení míry rizika nad rámec standardů
a norem společenství,
• vytvoření informačních systémů, znalostních portálů a SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v managementu chemických látek a prevenci závažných chemických havárií,
• vytvoření expertních center REACH a center prevence rizik – infrastruktura pro institucionální zázemí implementace REACH a prevence závažných chemických havárií,
• rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislost s BATa IPPC).

Oprávnění žadatelé:

výzva je určena pouze pro veřejnoprávní subjekty definované přílohou č. 6 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory

Více informací na: www.opzp.cz

 

Výzva č. 20

Prioritní osa 5: Energetické úspory

Specifický cíl 5.2: Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Příjem žádostí: 14.10.2015 – 14.10.2016

Popis podporovaných aktivit:

• vícenáklady na dosažení pasivního energetického standardu v případě výstavby nových
budov.

Oprávnění žadatelé:

• kraje,

• obce,

• dobrovolné svazky obcí,

• organizační složky státu,

• veřejné výzkumné instituce,

• veřejnoprávní instituce,

• příspěvkové organizace,

• vysoké školy, školy a školská zařízení.

Více informací na: www.opzp.cz

 

Výzva č. 21

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

Specifický cíl 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos

Příjem žádostí: 14.10.2015 – 5.1.2016

Popis podporovaných aktivit:

• aktivita 1.1.1: výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány),
• aktivita 1.1.2: výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod

Oprávnění žadatelé:

• obce / města,

• dobrovolné svazky obcí,

• městské části hl. města Prahy,

• příspěvkové organizace,

• obchodní společnosti ovládané z více než 50% obcemi a městy či jinými veřejnoprávními subjekty

Více informací na: www.opzp.cz

 

Výzva č. 22

Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodí

Specifický cíl1.2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

Příjem žádostí: 14.10.2015 – 5.1.2016

Popis podporovaných aktivit:

• aktivita 1.2.1 - výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě,
• aktivita 1.2.2 - výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.

Oprávnění žadatelé:

• obce / města,

• dobrovolné svazky obcí,

• městské části hl. města Prahy,

• příspěvkové organizace,

• obchodní společnosti ovládané z více než 50% obcemi a městy či jinými veřejnoprávními subjekty

Více informací na: www.opzp.cz

 

Výzva č. 23

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Příjem žádostí: 14.10.2015 – 5.1.2016

Popis podporovaných aktivit:

Podporované aktivity:

  • projekty bioplynových stanic, které budou nakládat na vstupu minimálně z 25% s takovými druhy odpadů, které již není možné materiálově využívat, nebo nejsou k materiálovému využití vhodné. Jedná se především o vedlejší produkty živočišného původu a odpad z kuchyní a stravoven.

Příklady podporovaných projektů

  • výstavbu bioplynové stanice pro zpracování bioodpadů,
  • vybavení či modernizace bioplynové stanice.

Více rozepsáno ve výzvě: www.opzp.cz

 

Výzva č. 24

Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

Specifický cíl 3.3: Rekultivace staré skládky

Příjem žádostí: 14.10.2015 – 5.1.2016

Popis podporovaných aktivit:

• rekultivace starých skládek (stará skládka, na kterou byl ukládán odpad před účinností zákona č. 238/1991 Sb. a provoz skládky byl ukončen před účinností
zákona č. 238/1991 Sb. nebo nejpozději v termínu a způsobem dle § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 238/1991 Sb.)

Oprávnění žadatelé:

• kraje,

• obce,

• dobrovolné svazky obcí,

• organizační složky státu,

• státní podniky,

• státní organizace,

• veřejné výzkumné instituce,

• veřejnoprávní instituce,

• městské části hl. města Prahy,

• příspěvkové organizace,

• vysoké školy, školy a školská zařízení,

• nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy,

ústavy, spolky),

• církve a náboženské společnosti a jejich svazy

• podnikatelské subjekty,

• obchodní společnosti a družstva,

• fyzické osoby podnikající.

Více informací na: www.opzp.cz

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.