Odpadová euronovela je ode dneška ve Sbírce zákonů

15.09.2015 07:27

Technická odpadová novela, tedy zákon č. 223/2015 Sb., uvádí do souladu evropskou a českou legislativu v oblasti odpadů. Kromě nápravy transpozice a přenosu nových předpisů EU jako např. novely směrnice o bateriích a akumulátorech, nařízení o pravidlech pro výpočet recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů, nařízení o recyklaci lodí, novely nařízení o přepravě odpadů nebo nařízením upravujícím směrnici o odpadech ve vymezení nebezpečných vlastností odpadů, zavádí i další zásadní úpravy.

Změna nastává v základních definicích. Novela například rozšiřuje a upravuje definici hierarchie nakládání s odpady, upravuje pojem tříděný sběr nebo předcházení vzniku odpadů, definici nakládání s odpady rozšiřuje o činnost obchodování s odpady. Novela ruší vyjmutí z působnosti zákona pro sedimenty vytěžené z vodních nádrží a koryt vodních toků a pro odpady drahých kovů. Dále se zákon o odpadech již nebude vztahovat pouze na takové nakládání s odpadními vodami, které bude upraveno jinými právní předpisy (viz vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích). Zpětný odběr se nově nebude vztahovat na minerální oleje. Mimo jiné se mění i ohlašování nebezpečných odpadů tak, aby byl snadnější a bez nadbytečné administrativní zátěže.

Formou pozměňovacího návrhu do zákona prošla i zcela nová úprava zavádějící kolektivní systémy pro zpětný odběr pneumatik. Navrhovaná úprava má zejména rozšířit počet sběrných míst pneumatik po celé ČR a pomoci tak k naplnění povinnosti 35% zpětného odběru pneumatik, kterou zákon o odpadech stanovuje od roku 2014.

Tzv. euronovela zpřesňuje i definici bezhotovostní platby za kovový odpad. Tou bude nově výhradně převod z účtu na účet nebo poštovní poukázka.

S výjimkou některých paragrafů, u nichž je účinnost odložena na pozdější termín, nabývá novela účinnosti 1. října 2015.

Ve Sbírce zákonů vyšla dnes pod Částkou 92, najdete ji na na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Zdroj: www.mzp.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.