OP Zaměstnanost - Výzva č. 037 Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci

21.10.2015 15:49

Výzva č. 037

Specifickým cílem výzvy je zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování.


    2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu
    SC 1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování


Název výzvy: Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci

Datum zahájení příjmu
žádostí o podporu: 1. listopadu 2015
Datum ukončení příjmu
žádostí o podporu: 31. prosince 2015

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:
  • poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů (podrobnější členění je uvedeno dle věcného zaměření aktivit v kap. 4),
  • obce - pouze v případě aktivit A a B.

Míra podpory – rozpad zdrojů financování EU / státní rozpočet / žadatel

  • Pro NNO: EU 85 %, státní rozpočet 15 %, žadatel 0%
  • Pro podnikající subjekty: EU 85 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 15 %
  • Pro územně samosprávní celky a jimi zřizované organizace: EU 85 %, státní rozpočet 10 %, žadatel 5 %

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 CZK
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK

Věcné zaměření:

A Podpora procesu přípravy transformace pobytové služby sociální péče (se zaměřením na zpracování transformačního plánu zařízení v souladu s kritérií MPSV)
B Podpora implementace transformačního plánu (TP) a praktické realizace transformačního procesu zařízení (v souladu se schváleným TP, který splňuje stanovené kritéria MPSV)
C Podpora nově registrované služby, která vznikla jako výsledek transformačního procesu pobytové služby sociální péče (nejdéle po dobu 3 let)

Více informací na: www.esfcr.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.