OP Zaměstnanost - Výzvy

03.09.2015 12:09

Výzva č. 03_15_116 - Iniciativa na podporu zaměstnanosti mládeže pro region NUTS II Severozápad - kraje

PO 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní sily

SC 1.5.1: Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve vzdělání nebo v profesní přípravě v regionu NUTS II Severozápad - kraje

Zahájení příjmu žádostí: 7.9.2015

Ukončení příjmu žádostí: 31.12.2015

Oprávněný žadatel: Karlovarský kraj, Ústecký kraj

Oprávněný partner:

 • Úřad práce ČR,
 • školy a školská zařízení,
 • profesní a podnikatelské sdružení,
 • nestátní neziskové organizace

Více informací ZDE.

 

Výzva č. 03_15_013 - Podpora služeb péče o děti 1. stupně ZŠ v době mimo školní vyučování mimo hl.m. Prahu

PO 1: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní sily

Zahájení příjmu žádostí: 21.8.2015

Ukončení příjmu žádostí: 16.10.2015

Oprávněný žadatel: 

 • obchodní korporace
 • OSVČ
 • státní podnik
 • profesní a podnikatelské sdružení
 • právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem
 • NNO
 • kraje
 • organizace zřizované kraji
 • obce
 • organizace zřizované obcemi
 • dobrovolné svazky obcí

Míra podpory:

Typ organizace - Méně rozvinuté regiony                                                                        EU podíl    Státní rozpočet    Příjemce
Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (zapsané ve školském rejstříku)            85%            10%                5%
Kraje, obce, organizace zřizované kraji a obcemi (s výjimkou škol a školských zařízení)                       85%            10%                5%
Veřejné vysoké školy a výzkumné organizace                                                                             85%            10%                5%
Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost *                                             85%            15%                0% **
Ostatní subjekty                                                                                                                   85%              0%                15%

 

* Rozumí se soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem činnosti není vytváření zisku a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost v oblasti: a) komunitního a lokálního rozvoje, b) odstraňování diskriminace založené na rozdílech rasy, etnika, pohlaví, náboženství, či jiné zákonem zakázané diskriminace, c) ochrany dětí a mládeže, d) ochrany kulturního dědictví a péče o ně, e) ochrany občanských a lidských práv, f) ochrany spotřebitele, g) ochrany zdraví, h) ochrany životního prostředí, i) podpory nebo ochrany osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, j) pomoci při přírodních a jiných katastrofách a podobných událostech, k) pomoci uprchlíkům, l) práce s dětmi a mládeží, m) rozvoje demokracie a posilování právního státu, n) sociálního, kulturního a hospodářského rozvoje a sociálního dialogu, o) sociálních služeb a aktivit sociálního začleňování, p) školství, q) úsilí směřující k odstranění chudoby, r) vývoje a výzkumu, s) vzdělávání, školení a osvěty.
** Za splnění podmínky, kdy hlavním účelem činnosti daného subjektu není vytvoření zisku.

Více informací ZDE.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.