Operační program Zaměstnanost - Výzva 23 pro NNO, obce aj.

30.09.2015 13:07

Investiční priorita 2.2:  Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu
Specifický cíl 1:  Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování
Číslo výzvy: 03_15_023
Název výzvy: Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 1. října 2015
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. listopadu 2015

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

  • organizace zřizované kraji působící v sociální oblasti,
  • obce a organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti,
  • dobrovolné svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  • nestátní neziskové organizace působící v sociální oblasti:

                    o obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších                            předpisů,
                    o církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších                                    předpisů,
                    o spolky podle §214 – 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
                    o ústavy podle § 402 – 418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
                    o nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

  • poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
  • vzdělávací instituce - za vzdělávací instituce se považují právnické a fyzické osoby (včetně právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zapsaných ve školském rejstříku), které mají jako hlavní předmět činnosti v posledním daňovém přiznání příp. v příloze účetní závěrky uvedenou činnost v oblasti vzdělávání a vzdělávací činnost je zaměřena na oblast podporovaných aktivit výzvy.

Míra podpory:

Pro NNO: EU 85 %, státní rozpočet 15 %, žadatel 0%
Pro podnikající subjekty: EU 85 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 15 %
Pro územně samosprávní celky a jimi zřizované organizace: EU 85 %, státní rozpočet 10 %, žadatel 5 %
Pro školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy dle školského zákona (č. 561/2004 Sb.): EU 85 %, státní rozpočet 15 %, žadatel 0%
Pro právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení (zapsané ve školském rejstříku): EU 85 %, státní rozpočet 15 %, žadatel 0 %
Pro veřejné vysoké školy: EU 85 %, státní rozpočet 10 %, žadatel 5 %

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu
Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 CZK
Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 10 000 000 CZK

Výzva a další dokumenty ke stažení ZDE.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.