Operační program Zaměstnanost - Výzva č. 26 - pro NNO, obce, podnikající subjekty

30.09.2015 13:18

Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita 2.1: Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
Specifický cíl 2.1.1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
                  2.1.2 Rozvoj sektoru sociální ekonomiky
Číslo výzvy: 03_15_026
Název výzvy: Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) 1. výzva

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 9. 2015
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 7. 2016

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:
Pro aktivity mimo aktivity sociálního podnikání jsou oprávněnými žadateli:

a) nestátní neziskové organizace:

 • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
 • církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí,
 • spolky podle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • ústavy podle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

b) sociální družstva podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
c) obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,
d) organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení) působící v sociální oblasti,
e) organizace zřizované kraji (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení),
f) dobrovolné svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
g) poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Pro aktivity sociálního podnikání jsou oprávněnými žadateli:
a) osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
b) obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích:

 • veřejná obchodní společnost,
 • komanditní společnost,
 • společnost s ručením omezeným,
 • akciová společnost,
 • evropská společnost,
 • evropské hospodářské zájmové sdružení,
 • družstva (družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost).

Způsob zapojení obcí a svazku obcí do sociálního podnikání je specifikován v příloze č. 8, a to v komentáři rozpoznávacího znaku 3 b).

Míra podpory:

Pro NNO: EU 85 %, státní rozpočet 15 %, žadatel 0%
Pro podnikající subjekty: EU 85 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 15 %
Pro územně samosprávní celky a jejich zřizované organizace: EU 85 %, státní rozpočet 10 %, žadatel 5 %

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu
Pro projekty s aktivitami mimo sociální podnikání:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 20 000 000 Kč

Pro projekty s aktivitami sociálního podnikání:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 500 000 Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 6 000 000 Kč

Výzva a další dokumenty ke stažení ZDE.

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.