Operační program Zaměstnanost - Výzva číslo 22 pro NNO, obce aj.

30.09.2015 12:20

Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou
Investiční priorita 2.1: Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti
Specifický cíl: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce
Číslo výzvy: 03_15_022
Název výzvy: Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 9. 2015
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2015

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:
a) nestátní neziskové organizace:

  • obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
  • církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí,
  • spolky podle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
  • ústavy podle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
    o nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

b) sociální družstva podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
c) obce dle zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), včetně zákona č.314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů,
d) organizace zřizované obcemi (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení) působící v sociální oblasti,
e) organizace zřizované kraji (příspěvkové organizace, obchodní společnosti, obecně prospěšné společnosti, školy a školská zařízení) působící v sociální oblasti,
f) dobrovolné svazky obcí podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
g) poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Míra podpory:

Pro NNO: EU 85 %, státní rozpočet 15 %, žadatel 0%
Pro podnikající subjekty: EU 85 %, státní rozpočet 0 %, žadatel 15 %
Pro územně samosprávní celky a jejich zřizované organizace: EU 85 %, státní rozpočet 10 %, žadatel 5 %

 

Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu

 

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 15 000 000 CZK

Výzva  a další dokumenty ke stažení ZDE.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.