OPŽP - L. výzva - prioritní osy 3 a 6

27.06.2013 14:20

Žádosti jsou přijímány od 27. června do 29. listopadu 2013Dokumenty k L. výzvě.

V rámci této výzvy v prioritní ose 3 není žadatel povinen k žádosti předkládat:

• Projektovou dokumentaci,

• Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - v případě stavebních investic, na stavbu v celém rozsahu s potvrzením nabytí právní moci, popřípadě stanovisko příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu řízení, dále stavební povolení.

Upozornění pro žadatele v rámci této výzvy v prioritní ose 3:

• Budou-li součástí žádosti o podporu kromě nákladů na vlastní investici i náklady na projektovou přípravu (např. náklady na projektovou dokumentaci, energetický audit apod.) nebo náklady na dozor v průběhu výstavby, předloží žadatel o podporu kumulativní propočet veškerých nákladů. Tento propočet musí být stvrzen zpracovatelem a ověřen žadatelem.

V rámci této výzvy v prioritní ose 6 není žadatel povinen k žádosti předkládat:

• Rozhodnutí o povolení ke kácení a Souhlas orgánů památkové ochrany. Tyto doklady budou předloženy nejpozději společně s dalšími podklady k vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dle přílohy č. 1 Směrnice MŽP č. 12/2012).

Upřesnění podkladů, které je žadatel povinen předložit k žádosti o podporu dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce v OPŽP, je uvedeno v textu výzvy, věnujte proto výzvě náležitou pozornost.

 

Příjem a hodnocení žádostí v L. výzvě bude probíhat po skupinách - první skupina bude tvořena žádostmi podanými od 27. 6. do 30. 8. 2013, druhá skupina žádostmi podanými od 2. 9. do 18. 10. 2013 a třetí skupina žádostmi podanými od 21. 10. do 29. 11. 2013.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.