OPŽP - LI. výzva - prioritní osa2

28.06.2013 08:39

Žádosti  jsou přijímány od 28. června do 31. října 2013. Dokumenty k LI. výzvě.

Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Oblast podpory:
2.1 Zlepšení kvality ovzduší
2.1.2 Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
Výstavbu nového centrálního zdroje tepla včetně nově budovaných rozvodů tepla a rozšiřování stávajících rozvodů za účelem připojení nových zákazníků náhradou spalovacích zdrojů ve stávajících objektech, rekonstrukce stávajících rozvodů (např. z důvodu přechodu z parního na teplovodní systém) a případnou rekonstrukci centrálního zdroje tepla do 5 MW jmenovitého tepelného výkonu.
V případě rekonstrukce spalovacího zdroje budou přijatelné také projekty zaměřené pouze na instalaci dodatečných technologických zařízení sloužících ke snižování emisí NOx, SO2 nebo TZL.

Žadatel není povinen předkládat:
- Projektovou dokumentaci,
- Územní rozhodnutí (popř. územní souhlas) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) – v případě stavebních investic, na stavbu v celém rozsahu s potvrzením nabytí právní moci, popřípadě stanovisko příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu řízení, dále stavební povolení.

Upozornění pro žadatele – informace k čl. 7, bodu 3 směrnice MŽP č. 12/2012 V rámci výzvy jsou přijatelné žádosti o podporu na projekty, u kterých byl proces zadávacího řízení na realizaci projektu zahájen po 1. lednu 2007.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.