OPŽP - Výzva č. 36 - 600 milionů z evropských fondů na likvidaci ekologických zátěží či vyčištění kontaminovaných lokalit

16.03.2016 07:41

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlašují výzvu zaměřenou na sanaci ekologických zátěží, dlouhodobých havárií či míst kontaminovaných nebezpečnými chemikáliemi.

Žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 mohou podávat zájemci z řad subjektů zajišťujících sanaci zátěží, ale i obce, církve nebo obecně prospěšné společnosti od 1. dubna do 30. června 2016. Připraveno je pro ně celkem 600 milionů korun.

Finanční podporu lze využít i na úhradu průzkumných prací nebo na zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Analýza rizika kontaminované lokality je uznatelným nákladem projektové přípravy pouze tehdy, když se její realizace aktivně zúčastní odbor environmentálních rizik a ekologických škod Ministerstva životního prostředí. Za uznatelný náklad se nepovažuje nákup pozemků a staveb.

Výzva č. 36

Příjem žádostí od 1.4.2016 – 30.6.2016

 

Popis podporovaných aktivit:

Podporovaná aktivita 3.4.2: realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýzy rizik

Projekty musí splnit minimálně uvedená kritéria základních podmínek, která jsou uvedená v kapitole Obecná kritéria přijatelnosti v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-2020.

V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na:

  • realizaci průzkumných a doprůzkumných prací a zpracování analýz rizik kontaminovaných nebo potenciálně kontaminovaných lokalit. Projektované průzkumné a doprůzkumné práce mají rozsah kategorie A, B, eventuálně C dle metodického pokynu MŽP pro průzkum kontaminovaného území.

 

Podporovaná aktivita 3.4.3: sanace vážně kontaminovaných lokalit

Projekty musí splnit minimálně uvedená kritéria základních podmínek, která jsou uvedená v kapitole Obecná kritéria přijatelnosti v Pravidlech pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014-2020.

V rámci podporované aktivity bude možno podporovat projekty zaměřené na:

  • sanace nejvážněji kontaminovaných lokalit, u kterých byla analýzou rizik ověřena kontaminace představující neakceptovatelné riziko pro lidské zdraví či ekosystémy a kterým byla přidělena priorita A3, A2. Ověření využitelnosti a využití intenzifikačních sanačních technologií.

Podklady pro vydání Závazného stanoviska MŽP (především projektovou dokumentaci vč. položkového rozpočtu, a to i v elektronické podobě) je nutné předložit MŽP nejpozději 30 kalendářních dnů před ukončením příjmu žádostí. Pokud bylo pro projekt vydáno Závazné stanovisko MŽP v rámci předchozí výzvy SC 3.4 a nedošlo-li k žádné změně projektu, nemusí uchazeč žádat o vydání nového Závazného stanoviska MŽP.

 

Oprávnění žadatelé:

Podporovaná aktivita 3.4.2: realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýzy rizik

Podporovaná aktivita 3.4.3: sanace vážně kontaminovaných lokalit

• kraje,

obce,

• dobrovolné svazky obcí,

• organizační složky státu,

• veřejné výzkumné instituce,

• veřejnoprávní instituce,

• městské části hl. města Prahy,

• příspěvkové organizace,

• státní podniky,

• státní organizace,

• vysoké školy, školy a školská zařízení,

• nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy,

ústavy, spolky),

• církve a náboženské společnosti a jejich svazy,

• podnikatelské subjekty,

• obchodní společnosti a družstva,

• fyzické osoby podnikající.

 

Výše podpory:

Podporovaná aktivita 3.4.2: realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýzy rizik

Max. 85% způsobilých nákladů.

Podporovaná aktivita 3.4.3: sanace vážně kontaminovaných lokalit

Max. 85% způsobilých nákladů.

 

Více informací na:  https://www.opzp.cz

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.