Ostecký kraj - „Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020“

06.01.2016 08:32

Naplňování koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Ústecký kraj

 „Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020“

 

Příjem žádostí proběhne v době od 5. února 2016 do 7. března 2016.

Každý žadatel podává pouze jednu žádost.

 

Priority výzvy jsou:

 • podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí
  a mládeže o to, co se okolo nich děje, a budou děti a mládež podporovat k jejich aktivní účasti na společenském dění,
 • podpora tvořivosti – podpora aktivit podněcujících tvořivost, rozvíjejících manuální zručnost a využívání nových technologií.
 •  

Vhodnými žadateli v rámci výzvy mohou být pouze nestátní neziskové organizace (dále jen „NNO“), které mají ve svých stanovách zakotvenou práci s dětmi a mládeží a patří k některému z uvedených typů:

 • Spolky
 • Ústavy, zřízeným podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • Obecně prospěšné společnosti

Žadatelem může být právnická osoba vzniklá nejméně 1 rok před datem uzávěrky přijímání žádostí.

Cílovou skupinu tvoří mládež do 30 let.

Výše poskytované dotace:

na jednoho žadatele činí minimálně 30 000,- Kč a maximálně 100 000,- Kč.

Maximální výše dotace je 70% z celkových uznatelných nákladů Žádosti.

Dotace se poskytují jako neinvestiční prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy.

 

Uznatelný náklad je náklad na:

 • tábory, konané v termínech prázdnin vyhlašovaných MŠMT nebo krajskými úřady a jejichž délka trvání je 7 až 21 dnů včetně dne příjezdu a odjezdu Finanční prostředky lze použít ve výši max. 80 Kč na dítě (do 18 let) a den. U zimních táborů probíhajících v období od 1. 12.
  do 31. 3. lze použít finanční prostředky ve výši max. 150 Kč na dítě (do 18 let)
  a den. U táborů určených pro znevýhodněné děti do 18 let se závažným zdravotním postižením, lze použít finanční prostředky ve výši max. 250 Kč na dítě a den (stejný limit platí pro mládež do 26 let, pokud je držitelem průkazu ZTP), hlavní vedoucí tábora musí splňovat kvalifikační předpoklad pro výkon této funkce (školení hlavních vedoucích dětských táborů definované ve vyhlášených Programech státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na rok 2016)
 • nákup výpočetní techniky, softwaru a další neinvestičního vybavení potřebného pro zabezpečení podpory aktivit podněcujících tvořivost, rozvíjejících manuální činnost, zručnost a využívání nových technologií dle priorit výzvy ve výši do 40 000 Kč na celkovou poskytnutou dotační částku,
 • vzdělávání, které souvisí s činností NNO v oblasti práce s dětmi a mládeží,
 • podporu aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o to, co se okolo nich děje, a budou děti a mládež podporovat k jejich aktivní účasti na společenském dění, jako jsou například činnosti školních parlamentů, podpora komunikace mládeže se zástupci kraje (pořádání kulatého stolu, diskusní fóra na dané téma atd.),
 • podpora výchovy dětí a mládeže v dalších vybraných oblastech, zejména k participaci, ke vzájemné toleranci a respektu. Příklady činnosti: společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace, činnosti zaměřené na pozorování sociálního prostředí, různorodé společné hry a skupinové aktivity, námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné projekty, umožňující se spolupodílet na jejich průběhu i výsledcích.

 

Více informací na: www.kr-ustecky.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.