„Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2016“

25.11.2015 10:40

„Podpora Ústeckého kraje v oblasti prorodinných aktivit 2016“

Předmětem podpory jsou aktivity zaměřené na podporu rodiny, tj. poradenství, vzdělávací a tréninkové aktivity s cílem zvýšení rodičovských kompetencí, poradenství v oblasti rodiny a rodičovství; provozované zejména v mateřských a rodinných centrech.

V rámci tohoto okruhu podpory nebudou podpořeny jesle, mateřské školy, hlídání dětí, vzdělávací a rekvalifikační kurzy (např. jazykové nebo PC kurzy) a kulturní aktivity. Prorodinný program se nevztahuje na registrované sociálníslužby uvedené v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), a aktivity vztahující se na doprovázení pěstounů.

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných z rozpočtu kraje na Prorodinný program činí 500.000,- Kč.

Maximální podíl dotace kraje je 40% z celkových uznatelných nákladů služeb zahrnutých v žádosti. Ostatní náklady musí být financovány z jiných zdrojů (např.
dotace ze státního rozpočtu, dotace obcí nebo vlastní zdroje příjemce dotace. Dotaci poskytnutou v rámci jiného dotačního programu ÚK nelze pro tento účel započítat do jiných zdrojů. Minimální výše dotace z rozpočtu Ústeckého kraje jedné organizaci v rámci dotačního programu je 30.000 Kč a maximální výše dotace je 60.000 Kč na jednu aktivitu. Minimální výše dotace může být snížena s ohledem na počet žádostí/aktivit a alokovaných prostředků.

Oprávnění žadatelé:

  • spolky nebo pobočné spolky, ústavy a jiné právnické osoby, osoby, které naplňují znaky veřejně prospěšné právnické osoby podle § 146 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník;
  • církve, náboženské společnosti nebo církevní právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů;
  • školské právnické osoby dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon), veznění pozdějších předpisů;
  • příspěvkové organizace dle zákona o rozpočtových pravidlech, které nejsou zřízeny Ústeckým krajem;
  • osoby samostatně výdělečně činné.

Lhůta pro podání žádosti:   7. 12. 2015 – 11. 12. 2015

Více informací ZDE.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.