„Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2016“.

06.01.2016 07:45

„Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2016“.

Žádosti o dotaci lze podávat od 15. ledna 2016 do 1. února 2016.

Účel dotace:

Účelem dotace je zachování kulturně – historického charakteru a výpovědní hodnoty nemovitého a movitého kulturního dědictví nacházejícího se na území Ústeckého kraje, které je prohlášeno za kulturní památky dle zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

 

Dotaci lze použít k úhradě zvýšených nákladů spojených se zachováním nebo obnovou kulturní památky

Dotace není určena na projektové dokumentace, modernizaci kulturních památek a na stavební úpravy, které by byly v rozporu se závazným stanoviskem výkonného orgánu státní památkové péče, nebo s rozhodnutím dle § 10 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

 

Výše dotace a uznatelné náklady

1. Minimální výše poskytované dotace v rámci Programu činí 30 tis. Kč na jednu realizovanou akci v jednom kalendářním roce.

2. Maximální výše dotace je 70% z celkových uznatelných nákladů projektu.

3. V případě restaurování kulturní památky lze poskytnout dotaci až do výše 100% celkových uznatelných nákladů projektu.

4. Ve výjimečných případech těm vlastníkům, kteří ze svých prostředků nejsou schopni uhradit nutné náklady na zachování a obnovu kulturní památky, která je v havarijním stavu a její obnova je podložena nařízením provedení nezbytných úprav na stavbě, vydaným územně příslušným stavebním úřadem, které je v souladu se zásadami památkové péče, a u movité kulturní památky pak odborným posudkem Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ústí nad Labem, lze poskytnout dotaci až do výše celkových uznatelných nákladů projektu.

 

Okruh způsobilých žadatelů:
O dotaci z tohoto Programu mohou požádat pouze vlastníci kulturních památek – obce, neziskové organizace, spolky, církve, jiné právnické osoby a podnikající i nepodnikající fyzické osoby s výjimkou právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká republika nebo Ústecký kraj.
Vlastník je přímo odpovědný za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník.

Více informací na: www.kr-ustecky.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.