Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2016

06.01.2016 07:15

Program obnovy venkova Ústeckého kraje 2016

Předkládání projektů: 20. 1. – 26. 2. 2016

 

Podporované oblasti:

1.Obnova a rozvoj venkovské zástavby

Cílem této oblasti podpory je zlepšení vzhledu obcí, zvýšení technické úrovně veřejných budov, zlepšení nabídky nekomerčních služeb, obnova památek, historických a kulturních pamětihodností.

Dotaci lze poskytnout obci na úpravy a opravy objektů občanské vybavenosti ve vlastnictví obce a pořízení a obnovu vybavení a techniky. V roce 2016 budou podporovány:

 Úpravy a opravy objektů  občanské vybavenosti a jejich vybavení (mimo zateplení obvodového pláště a výměny oken):

 • mateřské školy a základní školy - nutné úpravy pro dodržení hygienických norem u sociálních zařízení (WC a umývárny)
 • multifunkční sportovní nebo volnočasová zařízení
 • kulturní zařízení
 • hasičské zbrojnice
 • hřbitovy a ohradní zdi

Požadavky při podání žádosti:

 • hřbitovy -  pokud není zeď ve vlastnictví obce, bude doložena smlouva o dlouhodobém pronájmu – min. 5 let po ukončení projektu
 •  kulturní zařízení -  prokázání, že dané prostory slouží ke kulturním akcím – fotodokumentace, čestné prohlášení starosty
 • Hasičské zbrojnice – doklad o zaplacení členských příspěvků sboru dobrovolných hasičů (SDH), nebo prohlášení Hasičského záchranného sboru o zařazení SDH v systemizaci

 

2. Chodníky a místní komunikace

Cílem této oblasti je zlepšení stavu dopravních komunikací všeho druhu a zvýšení bezpečnosti provozu na nich. V rámci této oblasti podpory budou podporovány:

 1. opravy i výstavba chodníků a místních komunikací
 2. veřejné osvětlení – pouze v případě souběhu s rekonstrukcí nebo novou výstavbou rozvodů NN (součástí žádosti bude potvrzení od ČEZ o realizaci rozvodů NN v roce 2016)

Žádost na komunikaci může být podána, jen pokud není v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací.

 

3.Zlepšení životního prostředí, revitalizace a ochrana krajiny, nakládání s odpady

Cílem této oblasti podpory je zlepšení stavu zeleně v obcích do 500 obyvatel. V rámci opatření bude podpořeno pořízení techniky na údržbu zeleně.

 

 1. Podpora projektové dokumentace do Evropských fondů

Cílem této oblasti podpory je zlepšení absorpční schopnosti malých obcí pro využití Evropských strukturálních a investičních fondů. Předmětem podpory je zpracování dokumentace pro stavební povolení pro tato zaměření:

 1. školská zařízení (MŠ, ZŠ - výstavba, rekonstrukce, stavební úpravy)
 2. infrastruktura – vodohospodářská infrastruktura, rozvody tepla, apod.
 3. životní prostředí

 

 1. Soutěž Vesnice roku 2016

 

Minimální výše dotace: 20.000,-Kč

 

Maximální výše dotace:

Oblast podpory 1                                                           250 000,- Kč

Oblast podpory 2                                                           350 000,- Kč

Oblast podpory 3                                                             50 000,- Kč

Oblast podpory 4                                                             50 000,- Kč

 

Oblast podpory:                                                                Výše podpory:

Oblast podpory 1-2

u obcí do 500 obyvatel                               75%

501 – 1000 obyvatel                                  65%                                                                                                                                                                                                                                                                    1 000 a více obyvatel                                  40%

Oblast podpory 3            u obcí do 500 obyvatel                               75%

Oblast podpory 4                                                                           50%

Oblast podpory 5                                                                           90%

 

Příjemci dotace mohou být u oblasti podpory 1 – 2 a 4 obce do 2 000 obyvatel, u oblasti podpory 3 obce do 500 obyvatel, u oblasti podpory 5 obce, dle výsledků soutěže Vesnice roku 2016 v Ústeckém kraji,

Každá obec může podat maximálně jednu žádost v rámci oblastí 1 a 2 a jednu v oblastech 3 a 4 a v OP 5 dle výsledků soutěže Vesnice roku 2016 v Ústeckém kraji. 

Více informací na: www.kr-ustecky.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.