Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020

31.07.2015 15:31

Program na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v rámci cíle „Evropská územní spolupráce“ 2014–2020

Obsah podpory:

projekty zaměřené na rozvoj přeshraniční spolupráce v těchto oblastech:

  • Podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik;
  • Zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů;
  •  Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku;
  • Posilování institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a přispívání k účinné veřejné správě.

Druh podpory

Podpora je poskytována formou nevratné dotace podle principu zpětného proplácení.
Celkové výdaje projektu musí být vyšší než 30 000 EUR.
Projekty s celkovými výdaji do 30 000 EUR lze předložit pouze v rámci Fondu malých
projektů.
Podrobnosti upravuje Společný realizační dokument Fondu malých projektů.

Výše podpory
Podpora z prostředků EFRR může činit až 85 % výdajů uznaných za způsobilé.
Vlastní podíl spolufinancování činí zpravidla 15 % způsobilých výdajů.

 

Podporovány budou pouze projekty, v jejichž rámci spolupracují čeští a němečtí kooperační
partneři a které splňují nejméně tři kritéria spolupráce.
Jedná se o tato kritéria spolupráce:

  •  společné plánování
  •  společná realizace
  •  společné financování
  •  společný personál

Projekt musí být nutně společně plánován a realizován. Navíc musí být společně
financován a/nebo realizován společným personálem.

Projektové žádosti je možné podávat od 31.7.2015

Zdroj: https://www.sn-cz2020.eu/index_cz.htm

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.