Regionální inovační strategie Ústeckého kraje - Inovační vouchery ÚK 2016

06.01.2016 07:27

Regionální inovační strategie Ústeckého kraje - Inovační vouchery ÚK 2016

Oprávněný žadatel:

Žadatelem o voucher a jeho příjemcem se může stát jakákoliv fyzická osoba podnikající, která má zaměstnance nebo obchodní společnost (akciová společnost, společnost s ručením omezeným, veřejná obchodní společnost, komanditní společnost nebo obdobná právnická osoba).

 

  • žadatel nemůže získat voucher v případě, že by jeho získáním překročil limit pro podporu de minimis.
  • Podnikatelský subjekt, který již získal inovační voucher podporující spolupráci s danou VaV institucí, bude moci žádat o inovační voucher pouze pro navázání prvotní spolupráce s jinou VaV institucí a pro jinou službu související s inovací konkrétního produktu.

 

Poskytovatel znalostí

Poskytovatelem znalostí může být jakákoliv výzkumná organizace na území České republiky, která splňuje podmínky Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a Zákona 130/2002 Sb. a je zařazena do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací (www.isvav.cz ).

 

Podporované aktivity:

Podporovanou aktivitou programu je nákup služeb, které žadatel potřebuje pro své inovační aktivity. Znalosti získané díky voucheru budou použity na inovace produktů, procesů či služeb.

Způsobilými činnostmi jsou:

  • Diagnostika, testování, měření, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty – tyto činnosti jsou způsobilé pouze za podmínky, že jsou nezbytné a budou využity pro zavedení inovace (výrobku, služby, procesu, apod.).
  • Návrhy nových systémů, konstrukčních řešení, typů zařízení, materiálů, metod.
  • Vývoj softwaru či hardwaru.
  • Vývoj materiálu, zařízení, prvků systému, prototypu, zkušebního polotovaru, funkčního vzorku.
  • Optimalizace procesů, metod, parametrů, použití materiálů s cílem zvýšení efektivity nebo snížení nákladů.
  • Modelování, simulace procesů, dějů, systémů, provozů.
  • Aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů, softwaru.
  • Design nových výrobků - průmyslový, produktový.

 

Podíl dotace je maximálně 85 % z celkových způsobilých výdajů (bez DPH) projektu.

Minimální výše dotace je 50 000 Kč.

Maximální výše dotace je 120 000 Kč

Dotace je poskytnuta jako veřejná podpora v režimu de minimis.

 

Více informací na: www.kr-ustecky.cz

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.