TŘETÍ A ČTVRTÁ VÝZVA OP RYBÁŘSTVÍ 2014 - 2020

10.03.2016 08:22

Třetí a čtvrtá výzva OP Rybářství 2014 - 2020 bude spuštěna v květnu 2016.

V rámci třetí výzvy Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty opatření:

5.2. Uvádění produktů na trh, záměr b) Propagační kampaně – opatření je zacíleno na poskytování podpory k zajištění široké informovanosti spotřebitele v návaznosti na požadavky zdravé výživy a zdravého životního stylu ve vztahu k produktům akvakultury.

Příjemci podpory u třetí výzvy jsou Ministerstvo zemědělství a příspěvkové organizace Ministerstva zemědělství.

 

V rámci čtvrté výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o podporu na projekty opatření:

2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr b) Diverzifikace akvakultury – opatření je zaměřeno na podporu diverzifikace činností podniků akvakultury prostřednictvím rozvoje doplňkových aktivit s cílem dosažení výrazného posílení ekonomického potenciálu, tj. rozšíření možností a příjmů podnikatelů v akvakultuře o další formy podnikání úzce spojené s produkční činností v akvakultuře, a to za předpokladu, že doplňkové činnosti souvisí s hlavní činností podniku akvakultury, včetně cestovního ruchu s nabídkou rybaření, environmentálních služeb v oblasti akvakultury nebo vzdělávacích činností týkajících se oblasti akvakultury.

Příjemci podpory u tohoto opatření jsou mikropodniky, malé a střední podniky, které jsou podniky akvakultury s produkcí ryb vyšší než 3 tuny za rok a příjmy/výnosy z akvakultury vyššími než 50 % celkových příjmů podniku. Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.

2.3. Podpora nových chovatelů – opatření je zaměřeno na umožnění vstupu nových subjektů do odvětví a zajištění jejich počáteční konkurenceschopnosti.
Podpora bude směrována do investic souvisejících se zřizováním podniků akvakultury nově začínajícími chovateli.

Podpora je určena pro nově začínající chovatele, kteří zřizují poprvé mikropodniky nebo malé podniky akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko a mají odpovídající odborné schopnosti a způsobilost. Žadatel musí být nově začínajícím chovatelem, tzn., že nezahájil činnost dříve, než před 5 lety k datu podání Žádosti o podporu a současně musí splňovat tyto kvalifikační požadavky – vzdělání: absolvent školy s maturitou, vyšší školy nebo vysoké školy se zaměřením na akvakulturu, nebo alespoň 5 let praxe v oboru (doložené potvrzením zaměstnavatele nebo bude započteno podnikání v oboru na vlastní jméno a odpovědnost).
Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě (v případě, že bude žadatelem/příjemcem právnická osoba, musí být vlastněna ze 100 % fyzickou osobou, která bude splňovat požadované kvalifikační požadavky).

Zdroj: https://www.szif.cz

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.