Tvorba strategie CLLD MAS Sdružení Západní Krušnohoří

26.01.2016 14:42

Tvorba strategie CLLD MAS Sdružení Západní Krušnohoří je ve fázi, kdy má pokud možno co nejpřesněji rozplánovat čerpání finančních prostředků v období 2017 – 2018 a pak 2019 – 2020, případně 2021 – 2023.
Pro MAS Sdružení Západní Krušnohoří je jen v Programu rozvoje venkova (PRV) alokováno cca 40 mil. Kč. Další prostředky pak ještě v IROP a OP Zaměstnanost.

Podporu místního rozvoje (prostřednictvím strategie komunitně vedeného rozvoje – CLLD)  řeší Opatření 19 PRV.

Zde bude možné čerpat prostřednictvím MAS na (pokud bude mít MAS podklady o tom, že o čerpání bude zájem):

 • předávání znalostí a informační akce - článek 14 PRV

 • investice do zemědělských podniků - čl. 17, odst. 1, písm. a)

 • zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů - čl. 17, odst. 1, písm. b)

 • lesnická infrastruktura - čl. 17, odst. 1, písm. c)

 • zemědělská infrastruktura - čl.17, odst. 1, písm. c)  

 • pozemkové úpravy - čl.17, odst. 1, písm. c)

 • podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností - čl.19, odst. 1, písm. b)

 • zavádění preventicních protipovodňových opatření v lesích - čl.24, odst. 1, písm. a)

 • investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin - čl. 25

 • neproduktivní investice v lesích - čl. 25

 • investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh- čl. 26

 • sdílení zařízení a strojů - čl. 35, odst. 2, písm. c)

 • horizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů - čl. 35, odst. 2, písm. d)

S čerpáním dotace bude spojena povinnost vytvoření nového pracovního místa. Dotace odpovídající 200 000 EUR bude spojena s vytvořením 1 pracovního místa. Při čerpání poměrné části této částky bude vyžadováno vytvoření i poměrné části z plného pracovního úvazku. Např. při čerpání dotace odpovídající cca 100 000 EUR bude vyžadováno vytvoření 0,5 pracovního úvazku. Max. výše způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, bude 5 mil. Kč na projekt, min. 50 tis. Kč.

Obracíme se na Vás ještě jednou s prosbou o sdělení (pokud jste tak již neučinili), zda nějakou investici v rámci PRV prostřednictvím MAS plánujete a pokud ano, tak jakou.

Podmínkou je, že projekt musí být realizovaný na území MAS SZK. Území MAS SZK je definováno zde: mas-szk/uzemni-pusobnost/.

Pokud investici plánujete, prosím, zapište jí do zásobníku projektů https://docs.google.com/forms/d/1gLRFHe6k6JX-up3WSoG8HIEPwH1O5kWMIuWs8WNDh78/viewform?usp=send_form

Zdroj: www.maskaszk.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.