Výzva č. 61 - ESF - Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu

14.03.2016 09:56

Prioritní osa 1 - Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Specifický cíl  - Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce

Číslo výzvy 03_16_061
Název výzvy  - Soutěžní projekty na podporu rovnosti žen a mužů v ČR mimo hl. město Prahu

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 10. 3. 2016, 4:00 hodin
Datum ukončení
příjmu žádostí o podporu 2. 5. 2016, 23:59 hodin

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • obchodní korporace
 • OSVČ
 • státní podniky
 • NNO
 • poradenské a vzdělávací instituce
 • profesní a podnikatelská sdružení
 • veřejné výzkumné organizace
 • kraje
 • organizace zřizované kraji
 • obce
 • organizace zřizované obcemi
 • dobrovolné svazky obcí
 • právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem
 • školy a školská zařízení
 • vysoké školy

Typ organizace - Méně rozvinuté regiony                                    EU podíl     Státní rozpočet     Příjemce

 • státní vysoké školy
 • školy a školská zařízení zřizovaná ministerstvy
 •  dle školského zákona (č. 561/2004 Sb.)                                   85%             15%                     0%

 

 • Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských
 • zařízení zapsané v Rejstříku škol
 • a školských zařízení                                                                 85 %           10 %                    5 %

 

 • Kraje
 • Obce
 • Organizační složky krajů a obcí
 • Příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi
 • (s výjimkou škol a školských zařízení)
 • Dobrovolné svazky obcí                                                             85 %            10 %                     5 %

 

 • Veřejné vysoké školy (kromě státních vysokýchškol) a
 • výzkumné organizace (dle zákona č.130/2002 Sb.)                        85%              10 %                     5 %

 

Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně
prospěšnou činnost:

 • Obecně prospěšné společnosti
 • Spolky
 • Ústavy
 • Církve a náboženské společnosti
 • Nadace a nadační fondy
 • Místní akční skupiny
 • Hospodářská komora, Agrární komora
 • Svazy, asociace                                                                           85%             15%                    0%

 

Ostatní subjekty neobsažené ve výše uvedených
kategoriích

Obchodní společnosti:

 • veřejná obchodní společnost
 • komanditní společnost
 • společnost s ručením omezeným                                                                                  
 • akciová společnost
 • evropská společnost
 • evropské hospodářské zájmové sdružení

Státní podniky
Družstva:

 • družstvo
 • evropská družstevní společnost

OSVČ
Profesní a podnikatelská sdružení                                                                  85 %             0 %            15 %

 

Více informací na: https://www.esfcr.cz

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.