Výzva - Nadace Partnerství - Zelené oázy

04.09.2015 07:05

Výzva - Nadace Partnerství - Zelené oázy

Máte pocit, že je vám příroda čím dál tím vzdálenější? Že jste čím dál více pohlcováni pracovním ruchem svého města či obce? Že nemáte možnost si v klidu užít stromů, vody, prostě kousku přírody? Právě to nyní můžete změnit! I za vámi totiž míří Zelené oázy – grantový program Nadace Partnerství a společnosti MOL.

Cílem grantu "Zelené oázy" je podpora projektů realizovaných především v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, které přispívají k obnově přírodně a kulturně hodnotných lokalit s aktivním zapojením veřejnosti do všech fází projektu.

Základní informace a harmonogram grantové výzvy:

 

 • uzávěrka příjmu žádostí: 31. 10. 2015
 • realizace projektu: 1. 3. 2016 - 31. 10. 2016
 • výše grantu: 25 000 Kč - 140 000 Kč

Podporované aktivity:

 • zakoupení sazenic stromů, keřů, trvalek, cibulí, hlíz a semen rostlin
 • zakoupení potřebného materiálu (nářadí, kůly, pletivo, ochrana proti okusu, úvazy, hřebíky)
 • doprava sazenic a materiálu na místo realizace
 • zakoupení/zapůjčení nářadí
 • odborné poradenství
 • tvorba výukových materiálů
 • propagace projektu, tisk a tvorba informačních materiálů
 • mzdové náklady

Podporované projekty:

Tvorba a úprava:

 • veřejných prostranství se zastoupením zeleně (parky, náměstí, návsi, ulice)
 • přírodních zahrad u škol, školek a veřejných budov
 • produkčních komunitních zahrad, políček nebo školních zahrad (veřejně přístupných)
 • přírodně hodnotných lokalit (remízky, meze, trvalé travní porosty, květnaté louky)
 • přitažlivých nebo zajímavých přírodně hodnotných nebo krajinářsky zajímavých lokalit
 • starých sadů a krajových odrůd se zachováním nebo rozšiřováním genofondu

Oprávnění žadatelé:

 • spolky
 • ústavy
 • obecně prospěšné společnosti
 • církevní právnické osoby
 • příspěvkové organizace
 • společenství vlastníků jednotek
 • družstva
 • školské právnické osoby
 • obce a svazky obcí

 Více informací zde.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.