Výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC)

12.01.2016 07:21

Prioritní osa 4 Efektivní veřejná správa


Investiční priorita 4.1 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem
reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy

SC 4.1.1 Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality
jejich fungování a snížení administrativní zátěže
SC 4.1.2 Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 11. 2. 2016
Datum ukončení příjmu žádostí o podporu 11. 4. 2016

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli níže uvedené organizace z celého území ČR vyjma území hl. m. Prahy:

 • obce,
 • kraje,
 • asociace a sdružení obcí a krajů,
 • dobrovolné svazky obcí,
 • příspěvkové organizace zřízené kraji a obcemi - pouze základní složky integrovaného záchranného systému

Výše podpory:

EU podíl 85%, státní rozpočet 10%, žadatel 5%

 • Kraje
 • Obce
 • Organizační složky krajů a obcí
 • Příspěvkové organizace zřizované kraji a obcemi (Složky IZS) Dobrovolné svazky obcí

EU podíl 85%, státní rozpočet 10-15%, žadatel 0-5% - upřesněno ve výzvě

 • Soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost:
 • Asociace a sdružení obcí a krajů

K naplnění specifického cíle 4.1.1 Operačního programu Zaměstnanost „Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže“ budou podpořeny tyto aktivity:

 • Podpora strategického řízení, zlepšení řízení kvality a managementu rozvoje organizace, zvýšení transparentnosti fungování organizace.

K naplnění specifického cíle 4.1.2 Operačního programu Zaměstnanost „Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona“ budou podpořeny tyto aktivity:

 • Realizace specifických vzdělávacích a výcvikových programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě.
 • Zavádění a rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů ve veřejné správě

Více informací na: www.esfcr.cz

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.