Výzva Ústeckého kraje - na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva "kotlíková dotace"

17.12.2015 13:56

Příjem žádostí ode dne:

Pondělí 25. ledna 2016, 8:00 hod.

Ukončení přijímání žádostí dne:

Čtvrtek 31. března 2016, 15:00 hod.

Datum zahájení realizace projektu (způsobilost výdajů od):

15. července 2015

Datum ukončení realizace projektu (způsobilost výdajů do):

31. října 2016

Účelem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v rodinných domech určených k bydlení na území Ústeckého kraje,

u kterých je vlastníkem fyzická osoba a kde:

 • bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“energetické opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu (viz „mikro“ energetická opatření níže),
 • nebo došlo v minulosti ke snížení energetické náročnosti na třídu „C“,
 • nebo je současně žádáno v programu Nová zelená úsporám.

Dotaci je možno poskytnout:

 • pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním;
 • i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji (kotlem na pevná paliva a zároveň např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj.), z nichž jeden naplňuje podmínky pro přidělení dotace, je prokazatelně v provozu a může plnit funkci hlavního zdroje vytápění;
 • na zdroje uvedené ke dni podání žádosti o dotaci v Seznamu registrovaných výrobků (https://www.opzp.cz/dokumenty/187-seznam-registrovanych-vyrobku?verze=1)

Předmět dotace, typy podporovaných projektů a aktivit

1) Novým podporovaným tepelným zdrojem se rozumí zařízení uvedené v době podání žádosti v Seznamu registrovaných výrobků uvedeném na stránkách OPŽP, a to:

A. Kotel na pevná paliva splňující požadavky Nařízení Komise (EU) 2015/1189, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a rady 2009/125/ES pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na pevná paliva (u kombinovaných kotlů splňující předepsané parametry pro všechna paliva určené výrobcem a pro všechny použitelné způsoby přikládání). V případě kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno současné využití akumulační nádoby o min. objemu 55l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně příp. zásobníku TUV, pokud je tímto kotlem ohříván)

B. Tepelné čerpadlo splňující parametry definované Nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesing ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů (dále jen Nařízení Komise)

 • Elektrické tepelné čerpadlo, které dosahuje parametrů definovaných Nařízením Komise a zároveň dosahuje dle ČSN EN 14 511 (dle typu technologie a určené teplotní charakteristiky) těchto hodnot:

Technologie

Teplotní charakteristika

Minimální topný faktor

země - voda

B0/W35

4,3

vzduch - voda

A2/W35

3,1

voda - voda

W10/W35

5,1

 • Plynové tepelné čerpadlo, které dosahuje parametrů definovaných Nařízením Komise a zároveň dosahuje dle ČSN EN 12 309-2 (dle typu technologie a určené teplotní charakteristiky) těchto hodnot:

Technologie

Teplotní charakteristika

Minimální topný faktor

země - voda

B0/W35

1,3

vzduch - voda

A2/W35

1,3

voda - voda

W10/W35

1,3

D. Otopná soustava (zahrnuje veškeré stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací nové a úpravou stávající otopné soustavy a uvedením do trvalého provozu) a akumulační nádoba.

 

E. Solárně termické soustavy nejsou podporovány samostatně, ale pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění (kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel).

V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze zařízení:

 • disponující protokolem (certifikátem) o zkouškách provedených v souladu s ISO 9806,
 • splňující minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
 • a s měrným využitelným ziskem qss,u ≥ 350 (kWh.m-2.rok-1).

 

2) Prokázání energetické náročnosti budovy a ,,mikro“ energetická opatření:

A. Průkaz energetické náročnosti (pouze prokazující, že budova splňuje klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ dle vyhlášky č. 78/2013 Sb.)

B. nebo potvrzení energetickým specialistou vhodnosti realizace „Mikro“energetického opatření (uvedené v žádosti o poskytnutí dotace)

 • „Mikro“ energetickým opatřením se rozumí:

Číslo opatření

Typ opatření

1

Zateplení střechy nebo půdních prostor

2

Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy

3

Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)

4

Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů

5

Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)

6

Dílčí výměna oken

7

Výměna vstupních a balkonových dveří

8

Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří

9

Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

V rámci jedné žádosti může být na základě doporučení energetického specialisty realizováno i více opatření z uvedeného seznamu.

 

Maximální výše dotace:

Dotace bude poskytována s následující hranicí:

1) 70% způsobilých výdajů v případě projektu s realizací kotle spalujícího pouze uhlí;

2) 75% způsobilých výdajů v případě projektu s realizací kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle;

3) 80% způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu). Mezi obnovitelné zdroje energie patří např. geotermální energie, energie půdy, energie vzduchu a energie biomasy.

V případě, že je výměna kotle realizována v obci spadající do prioritního území, bude výše podpory navýšena o 5%.

 

Míra dotace se aplikuje na vynaložené způsobilé výdaje.

Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena ve výši 150 000 Kč. Náklady na „mikro“ energetická opatření mohou tvořit max. 20 000 Kč (z maximálně možných 150 tis. Kč).

 

Více informací na: www.kr-ustecky.cz

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.