Životní prostředí - Výzva 111 a 112

21.12.2017 08:10
Ochrana a péče o přírodu a krajinu   od 18.12.2017 - 28.2.2018
posílit přirozené funkce krajiny
- zprůchodnění migračních bariér pro živočichy a opatření k omezování úmrtnosti živočichů spojené s rozvojem technické infrastruktury
- vytváření regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur
- revitalizace a podpora samovolné renaturae vodních tokůa niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů
 
 
Ochrana a péče o přírodu a krajinu   od 18.12. 2017 - 28.2.2018
Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
-zakládání a obnova ploch a prvků veřejné zeleně (parků, zahrad, sadů, uličních stromořadí, alejí, lesoparků, remízů, průlehů) a zlepšení jejich funkčního stavu liniovými, skupinovými i 
solitérními výsadbami stromů doprovázenými založením nebo obnovou zatravněných ploch nebo ošetřením stromů či výsadbami keřů a realizace funkčních propojení přírodních ploch a prvků,
-jako součást realizace zeleně obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru (vytvoření vodních a mokřadních biotopů – tůní/jezírek, mokřadů, průlehů
a jiných terénních sníženin, částí vodních toků, drobných retenčních nádrží na srážkovou vodu apod. prostorově začleněných a funkčně provázaných s realizovanými plochami zeleně, které
zároveň zvyšují retenčnípotenciál sídelního prostředí a zpomalují odtok srážkové vody),
-jako součást realizace zeleně opatření na podporu biodiverzity

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.