Změna Pravidel pro opatření I.1.4 Pozemkové úpravy

26.06.2013 13:56

Informace pro žadatele/příjemce dotace z opatření I.1.4 Pozemkové úpravy. Návazně na transformaci pozemkových úřadů a Pozemkového fondu ČR na Státní
pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“), ke které došlo zákonem č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů k 1. 1. 2013,
schválil dne 18. 6. 2013 ministr zemědělství Petr Bendl aktualizaci Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje
venkova ČR pro období 2007 – 2013.

Mezi hlavní změny patří změna příjemce dotace, kdy je pozemkový úřad změněn na SPÚ – pobočku krajského pozemkového úřadu. V souvislosti s touto změnou byl také aktualizován příjmový účet žadatele a podmínky zadávání zakázek (vnitřní normy SPÚ).

Zásadní změnou je prodloužení maximální lhůty na realizaci projektů až do 30. 6. 2015 a odstranění limitu omezujícího maximální výši dotace na žadatele v rámci jednoho kola příjmu žádostí.

Prostřednictvím přechodných ustanovení Pravidel budou navržené úpravy aplikovány retroaktivně na administraci všech žádostí zaregistrovaných v rámci jednotlivých kol příjmu žádostí na opatření I.1.4. Aktualizován bude rovněž postup administrace Žádosti o dotaci. Na opatření I.1.4 se bude nově vztahovat systém tzv. zásobníku projektů, který zajistí dočerpání rozpočtu opatření. Dále jsou navrženy změny formálního charakteru související se změnou příjemce dotace - např. zavedení nových pojmů a zkratek, úprava názvů příloh předkládaných žadatelem SZIF nebo doplnění Pravidel o přílohu Seznam poboček krajských pozemkových úřadů včetně vymezení územní působnosti.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (subportál Dotace - Program rozvoje venkova a příslušná osa/opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.