Stanovy HSRCH


 

  S T A N O V Y

Hospodářské a sociální rady Chomutovska

Čl. I


 

Úvodní ustanovení


 

Hospodářská a sociální rada Chomutovska je sdružením fyzických a právnických osob, které je založeno na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění.

HSRCH je organizačně právním subjektem, kterým fyzické a právnické osoby sdružené do HSRCH sledují využití svých společenských cílů na Chomutovsku (dále jen „region“). HSRCH je přístupná každé fyzické a právnické osobě (dále „členové“) respektující právní řád České republiky a stanovy Hospodářské a sociální rady Chomutovska.

Název:                         Hospodářská a sociální rada Chomutovska

                                    (dále jen „HSRCH“)

Sídlo:                           Cihlářská 4132

                                    430 03  Chomutov


 

 Čl. II

Programové cíle

1.  Cíl činnosti HSRCH je zaměřen na zabezpečování potřeb a zájmů členů HSRCH. Zejména sleduje zajišťování koordinace některých společenských činností, zajišťování odborných služeb v oblasti průmyslového a obchodního poradenství, uplatňování zájmů členů rady ve vnějším ekonomickém, sociálním a politickém prostředí. HSRCH vyvíjí iniciativní a koordinační činnost s cílem dosažení vyšší ekonomické a sociální úrovně regionu.

2.  K zajištění realizace cíle své činnosti se bude HSRCH podílet zejména:  

 • spoluúčastí na plnění Programu rozvoje kraje, Regionálního operačního programu a obdobných programů schválených Parlamentem ČR, vládou ČR, zastupitelstvem Ústeckého kraje

 • předkládáním a prosazováním vlastních projektů a návrhů strategie koncepce a rozvoje regionu

 

3.  Jako prioritní řešení bude HSRCH prosazovat a podporovat zejména:

 

 • rozvoj podnikání s cílem zlepšení hospodářské struktury a vytváření nových pracovních míst

 • opatření k ochraně životního prostředí

 • rozvoj lidských zdrojů, dosažení souladu vzdělání a kvalifikace s potřebami trhu práce

 • rozvoj zemědělství včetně venkovských oblastí

 • obnovu rozvoje obcí a měst

 • přeshraniční  spolupráci zaměřenou na rozvoj hospodářských, obchodních a společenských aktivit

 • restrukturalizaci a rozvoj průmyslu a služeb, tvorbu nových pracovních míst

 • revitalizaci a rekultivaci životního prostředí regionu zasaženého především důlní činností


 

 
 

Čl. III

Členství v HSRCH


 

 1.  Členem HSRCH mohou být občané, podnikající fyzické a právnické osoby, představitelé a instituce státní a veřejné správy, které žijí nebo působí v okrese Chomutov.

2.  Členství vzniká schválením žádosti o členství Předsednictvem HSRCH.

3. Členský příspěvek je stanoven na základě příspěvkového řádu HSRCH.

4. Členství zaniká písemným prohlášením o vystoupení Předsednictvu HSRCH nebo neplacením členského příspěvku. V odůvodněném případě a při neplacení členského příspěvku rozhoduje o zániku členství Předsednictvo HSRCH.

5.  Členství je dobrovolné.

6.  Práva členů:


 

 • podílet se na realizaci programu HSRCH

 • navrhovat a volit své zástupce do orgánů HSRCH

 • zúčastňovat se jednání HSRCH

 • předkládat návrhy a připomínky 

7.  Povinnosti členů:

 

 • podílet se na realizaci záměrů a cílů HSRCH

 • podílet se na finančním zabezpečení činnosti rady v rozsahu stanoveném Předsednictvem

 • dbát na dobré jméno HSRCH

Čl. IV

Orgány a vymezení jejich působnosti

 

 

1.  Členská schůze

2.  Předsednictvo

3.  Výkonný výbor

4.  Odborné komise

5.  Předseda

6.  Statutární zástupce předsedy

7.  Tajemník

 

1.   Členská schůze

      je nejvyšším orgánem HSRCH, je tvořeno všemi členy rady, který


 

 • stanoví základní programové cíle HSRCH

 • volí a odvolává Předsednictvo

 • projednává a schvaluje výroční zprávy o hospodaření, schvaluje rozpočet

 • rozhoduje o dalších náležitostech, které si usnesením do své kompetence vyhradí

 • projednává a schvaluje změny stanov

 • rozhoduje o rozpuštění nebo o sloučení HSRCH jiným subjektem

 • shromáždění členů HSRCH  jedná podle potřeby, nejméně však jedenkrát za dva  roky

   


 

Program zasedání Shromáždění členů HSRCH připravuje Předsednictvo a písemně jej svolává předseda HSRCH, v jeho nepřítomnosti statutární zástupce předsedy. Každý člen Shromáždění členů má 1 hlas.


 

2.   Předsednictvo


 

      je pětičlenný statutární orgán rady, který


 

 • zabezpečuje plnění stanovených programových cílů HSRCH, podílí se na realizaci rozvojových a  podpůrných programů regionu

 • zastupuje HSRCH při jednáních s Vládou ČR, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje kraje a jeho oblastí

 • vymezuje základní směry činnosti Výkonného výboru,

 • projednává a schvaluje zprávy o činnosti Výkonného výboru

 • schvaluje roční rozpočet HSRCH

 • schvaluje Stanovy a jejich změny

 • schvaluje členství v HSRCH

 • schvaluje jednací, volební a příspěvkový řád HSRCH

 • ze svého středu volí předsedu HSRCH, místopředsedy, z nichž jednoho jmenuje statutárním zástupcem předsedy

 • předseda a místopředsedové HSRCH se po zvolení do svých funkcí automaticky stávají členy Výkonného výboru HSRCH

 • rozhoduje o zřízení sekretariátu HSRCH

 • jmenuje a odvolává tajemníka sekretariátu HSRCH, předsedy a členy odborných komisí

 • uzavírá smlouvy o spolupráci s jinými subjekty


 

Předsednictvo HSRCH  jedná podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání předsednictva písemně svolává předseda HSRCH, v jeho nepřítomnosti statutární zástupce předsedy HSRCH. Předsednictvo HSRCH přijímá usnesení za přítomnosti nadpoloviční většiny členů Předsednictva. Usnesení je přijato hlasováním prosté většiny členů. Každý člen Předsednictva má  1 hlas.


 

3.  Výkonný výbor


 

     je orgánem rady, který organizačně zabezpečuje činnost rady


 

 • je trojčlenný a  je sestaven z předsedy, místopředsedů HSRCH

 • zabezpečuje realizaci usnesení Předsednictva HSRCH

 • svolává jednání Členské schůze a Předsednictva, připravuje program a podkladové materiály na uvedená jednání

 • rozhoduje v běžných záležitostech, které nevyžadují souhlas Předsednictva HSRCH

   

  Funkční období Výkonného výboru a Předsednictva je pětileté.


   

4.  Odborné komise


 

     jsou poradními orgány Předsednictva rady, jsou Výkonným výborem ustavovány k řešení dílčích  otázek předmětu činnosti rady.


 

 5.   Předseda HSRCH

      Zastupuje HSRCH navenek:

         a)    svolává a řídí jednání Předsednictva a Výkonného výboru

         b)      koordinuje činnost místopředsedů

         c)       řídí činnost tajemníka

         d)      je kompetentní jednat v pracovně právních otázkách ve vztahu k sekretariátu HSRCH

         e)      schvaluje pracovní náplň tajemníka


 

 6.  Statutární zástupce předsedy HSRCH

     V nepřítomnosti předsedy zastupuje HSRCH navenek:

          a)      svolává a řídí jednání Předsednictva a Výkonného výboru

          b)     koordinuje činnost místopředsedů

          c)      řídí činnost tajemníka  


 

7.  Tajemník HSRCH

     Řídí a zodpovídá za činnost  úřadu HSRCH. Pracovní náplň tajemníka  podléhá souhlasu předsedy  a  Předsednictva HSRCH.


 

Čl. V

Základní pravidla jednání


 

Jednání orgánů probíhá na zasedáních, které připravuje svolavatel (předseda nebo jeho zástupce) v součinnosti s tajemníkem. Tajemník zajišťuje pozvání členů pozvánkou a písemné podklady, na základě kterých orgán jedná a rozhoduje. Na jednání orgánů mohou být přizváni hosté.

Orgán jedná podle schváleného programu, který připravuje svolavatel. Každý člen orgánu má právo předkládat návrhy na změnu či doplnění programu jednání. Program se schvaluje hlasováním.

Jednání řídí svolavatel, který je oprávněn jednání zahájit je-li přítomna nadpoloviční většina členů orgánu. Ke každému bodu jednání se vede rozprava v pořadí řečníků, tak jak se přihlásili. Připouští se předřazení technických poznámek.

Z jednání orgánu se pořizuje zápis, který zpracovává tajemník, ověřuje předsedající a další zvolený člen orgánu. Zápis obdrží všichni členové orgánu.

Orgány rozhodují usnesením, které se přijímá hlasováním. Orgán je schopen usnášení je-li osobně přítomna nadpoloviční většina členů nebo zplnomocněných zástupců. K platnému usnesení usnášeníschopného orgánu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů není-li Stanovami HSRCH nebo jinými relevantními dokumenty stanoveno jinak. Člen orgánu má právo, aby jeho nesouhlasné stanovisko s usnesením bylo uvedeno v zápisu doslovně.

V odůvodněných případech může orgán, mimo Členské schůze, rozhodnout hlasováním „per rollam“. Návrh na tento způsob hlasování musí být zaslán všem členům orgánu a k přijetí rozhodnutí musí být souhlas nadpoloviční většiny všech členů orgánu. Výsledek hlasování musí být uveden v zápisu z následujícího jednání orgánu.

Hlasování probíhá veřejně, každý člen orgánu má jeden hlas a musí hlasovat osobně.

Uvedená ustanovení se přiměřeně týkají i případných jednacích dokumentů poradních orgánů HSRCH, které nesmí být v rozporu se Stanovami HSRCH a jejich přílohami. 

 
 

Čl. VI

Zásady hospodaření


 

1.  Majetek rady je tvořen příspěvky členů HSRCH, dotacemi a dary a výnosy HSRCH.

2.  Vložené a poskytnuté finanční prostředky, jiné věci a hodnoty se stávají majetkem rady. Mohou být použity jen k realizaci předmětu činnosti HSRCH, jak je vymezeno v těchto stanovách.

3.  HSRCH sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na příslušný kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření se provádí do 3 měsíců po skončení kalendářního roku.

4.  HSRCH vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých  příjmech a výdajích a finančních vztazích k rozpočtům členů rady.

5.  Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok musí být vhodným způsobem zveřejněný u jednotlivých členů rady nejméně 30 dnů před projednáním v Předsednictvu rady. Připomínky k návrhu rozpočtu a vyúčtování hospodaření rady mohou členové rady uplatnit písemně ve stanovené lhůtě nebo ústně na zasedání členské schůze.

6.  Při zániku rady se provede majetkové vypořádání.

 
 

Čl. VII

Vznik a zánik rady


 

 1.  HSRCH vzniká registrací Ministerstvem vnitra ČR.

 2.  HSRCH zaniká

 • dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě rozhodnutí členské schůze,
 • pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jejím rozpuštění.
 • o a zániku a způsobu likvidace rozhoduje členská schůze.

 

Čl. VIII

Závěrečné ustanovení

 

Nedílnou součástí Stanov HSRCH je Jednací a Volební řád členské schůze.

Tyto Stanovy HSRCH nabývají platnosti dnem schválení členské schůze a účinnosti potvrzením změn Ministerstvem vnitra ČR.

 


 

 

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.