Stanovy HSRCH


 

S T A N O V Y

Hospodářské a sociální rady Chomutovska, z.s.

 

 

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

 

 

Hospodářská a sociální rada Chomutovska, z.s. (dále jen „HSRCH“)je spolkem fyzických a právnických osob, které je založeno na základě § 214 zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

 

HSRCH je organizačně právním subjektem, kterým fyzické a právnické osoby sdružené do HSRCH sledují využití svých společenských cílů. HSRCH je přístupná každé fyzické a právnické osobě (dále „členové“) respektující právní řád České republiky a stanovy Hospodářské a sociální rady Chomutovska, z.s.

 

 

 

 

Název:                         Hospodářská a sociální rada Chomutovska, z.s.

                                    (dále jen „HSRCH“)

 

Sídlo:                           Cihlářská 4132

430 03  Chomutov

 

 

 

Čl. II

Programové cíle

           

 

1.  Cíl činnosti HSRCH je zaměřen na zabezpečování potřeb a zájmů členů HSRCH. Zejména sleduje zajišťování koordinace některých společenských činností, zajišťování odborných služeb v oblasti průmyslového a obchodního poradenství, uplatňování zájmů členů rady ve vnějším ekonomickém, sociálním a politickém prostředí. HSRCH vyvíjí iniciativní a koordinační činnost s cílem dosažení vyšší ekonomické a sociální úrovně regionu.

 

2.  K zajištění realizace cíle své činnosti se bude HSRCH podílet zejména:

           

a)      spoluúčastí na plnění Programu rozvoje kraje, Regionálního operačního programu a obdobných programů schválených Parlamentem ČR, vládou ČR, zastupitelstvem Ústeckého kraje

 

 

 

b)      předkládáním a prosazováním vlastních projektů a návrhů strategie koncepce a rozvoje regionu

 

3.  Jako prioritní řešení bude HSRCH prosazovat a podporovat zejména:

a)      rozvoj podnikání s cílem zlepšení hospodářské struktury a vytváření nových pracovních míst

b)      opatření k ochraně životního prostředí

c)       rozvoj lidských zdrojů, dosažení souladu vzdělání a kvalifikace s potřebami trhu práce

d)      rozvoj zemědělství včetně venkovských oblastí

 

 

 

e)      obnovu rozvoje obcí a měst

f)        přeshraniční spolupráci zaměřenou na rozvoj hospodářských, obchodních a společenských aktivit

g)      restrukturalizaci a rozvoj průmyslu a služeb, tvorbu nových pracovních míst

h)      revitalizaci a rekultivaci životního prostředí regionu zasaženého především důlní činností

 

 

 

 

Čl. III

Členství v HSRCH

 

 

1.  Členem HSRCH mohou být občané, podnikající fyzické a právnické osoby, představitelé a instituce státní a veřejné správy, které žijí nebo působí v  regionu Chomutovska, pokud předsednictvo nerozhodne jinak.

 

2.  Členství vzniká schválením žádosti o členství Předsednictvem HSRCH.

 

3. Členský příspěvek je stanoven na základě příspěvkového řádu HSRCH.

 

4. Členství zaniká písemným prohlášením o vystoupení Předsednictvu HSRCH nebo neplacením členského příspěvku. V odůvodněném případě a při neplacení členského příspěvku rozhoduje o zániku členství Předsednictvo HSRCH.

 

5.  Členství je dobrovolné. Člen se přijetím zavazuje chovat čestně a zachovávat její vnitřní řád. Na práva a povinnosti člena se použijí ustanovení § 212 NOZ.

 

6.  Práva členů:

-          podílet se na realizaci programu HSRCH

-          navrhovat a volit své zástupce do orgánů HSRCH

-          zúčastňovat se jednání HSRCH

-          předkládat návrhy a připomínky

 

7.  Povinnosti členů:

-          podílet se na realizaci záměrů a cílů HSRCH

-          podílet se na finančním zabezpečení činnosti rady v rozsahu stanoveném Předsednictvem

-          dbát na dobré jméno HSRCH

-          dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,

 

 

 

-          aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

-          aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

 

 

 

Čl. IV

Orgány a vymezení jejich působnosti

 

 

1.  Členská schůze

2.  Předsednictvo

3.  Výkonný výbor

4.  Odborné komise

5.  Předseda

6.  Statutární zástupce předsedy

6.  Tajemník

 

 

 

1.   Členská schůze

      je nejvyšším orgánem HSRCH, je tvořeno všemi členy rady, který zejména

-          stanoví základní programové cíle HSRCH

-          volí a odvolává Předsednictvo

-          projednává a schvaluje výroční zprávy o hospodaření, schvaluje rozpočet

-          rozhoduje o dalších náležitostech, které si usnesením do své kompetence vyhradí

-          schvaluje stanovy a jejich změny

-          rozhoduje o rozpuštění nebo o sloučení HSRCH jiným subjektem

-          členská schůze HSRCH  jedná podle potřeby, nejméně však jedenkrát do roka. Statutární orgán spolku svolá zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku nebo kontrolního orgánu spolku. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

 

Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

Program zasedání Členské schůze HSRCH připravuje Předsednictvo a písemně jej svolává předseda HSRCH, v jeho nepřítomnosti statutární zástupce předsedy. Každý člen členské schůze členů má 1 hlas.

V dalších otázkách se použijí podpůrně ustanovení § 248 až § 254 NOZ.

2.   Předsednictvo

      je maximálně 6-ti členný statutární orgán rady, který

-          zabezpečuje plnění stanovených programových cílů HSRCH, podílí se na realizaci rozvojových a  podpůrných programů regionu

-          zastupuje HSRCH při jednáních s Vládou ČR, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje kraje a jeho oblastí

 

 

 

-          vymezuje základní směry činnosti Výkonného výboru,

-          projednává a schvaluje zprávy o činnosti Výkonného výboru

-          připravuje návrh rozpočtu a předkládá jej ke schválení Členské schůzi na příslušný kalendářní rok

-          schvaluje členství v HSRCH

-          schvaluje jednací, volební a příspěvkový řád HSRCH

-          ze svého středu volí předsedu HSRCH, místopředsedy, z nichž jednoho jmenuje

-          předseda a místopředsedové HSRCH se po zvolení do svých funkcí automaticky stávají členy Výkonného výboru HSRCH

-          rozhoduje o zřízení sekretariátu HSRCH

-          jmenuje a odvolává tajemníka sekretariátu HSRCH, předsedy a členy odborných komisí

-          uzavírá smlouvy o spolupráci s jinými subjekty

Předsednictvo HSRCH  jedná podle potřeby, nejméně však jedenkrát za půl roku. Předseda HSRCH má 2 hlasy. Předsednictvo HSRCH přijímá usnesení za přítomnosti členů Předsednictva, kteří disponují nadpolovičním počtem hlasů z celkového počtu hlasů všech členů Předsednictva - Usnesení je přijato prostou většinou hlasů přítomných členů Předsednictva. Předseda HSRCH má dva hlasy, ostatní členové Předsednictva mají hlas jeden.

 

3.  Výkonný výbor

     je orgánem rady, který organizačně zabezpečuje činnost rady

-          je trojčlenný max. je čtyřčlenný a  je sestaven z předsedy, místopředsedů HSRCH

-          zabezpečuje realizaci usnesení Předsednictva HSRCH

-          svolává jednání členské schůze a Předsednictva, připravuje program a podkladové materiály na uvedená jednání

-          rozhoduje v běžných záležitostech, které nevyžadují souhlas Předsednictva HSRCH

 

 

Funkční období Předsednictva a Výkonného výboru je pětileté.

 

4.  Odborné komise

     jsou poradními orgány Předsednictva rady, jsou Výkonným výborem ustavovány k řešení dílčích

     otázek předmětu činnosti rady.

 

 

5.   Předseda HSRCH

      Zastupuje HSRCH navenek:

         a)    svolává a řídí jednání Předsednictva a Výkonného výboru

         b)      koordinuje činnost místopředsedů

         c)       řídí činnost tajemníka

         d)      je kompetentní jednat v pracovně právních otázkách ve vztahu k sekretariátu HSRCH

         e)      schvaluje pracovní náplň tajemníka

 

 

 

 

6.  Statutární zástupce předsedy HSRCH

     V nepřítomnosti předsedy zastupuje HSRCH navenek:

          a)      svolává a řídí jednání Předsednictva a Výkonného výboru

          b)     koordinuje činnost místopředsedů

          c)      řídí činnost tajemníka  

 

7.  Tajemník HSRCH

     Řídí a zodpovídá za činnost úřadu HSRCH. Pracovní náplň tajemníka podléhá souhlasu předsedy  

     a Předsednictva HSRCH.

 

 

Čl. V

Základní pravidla jednání

 

 

Jednání orgánů probíhá na zasedáních, které připravuje svolavatel (předseda nebo jeho zástupce) v součinnosti s tajemníkem. Tajemník zajišťuje pozvání členů pozvánkou a písemné podklady, na základě, kterých orgán jedná a rozhoduje. Na jednání orgánů mohou být přizváni hosté.

 

Orgán jedná podle schváleného programu, který připravuje svolavatel. Každý člen orgánu má právo předkládat návrhy na změnu či doplnění programu jednání. Program se schvaluje hlasováním.

 

Jednání řídí svolavatel, který je oprávněn jednání zahájit je-li přítomna nadpoloviční většina členů orgánu. Ke každému bodu jednání se vede rozprava v pořadí řečníků, tak jak se přihlásili. Připouští se předřazení technických poznámek.

 

Z jednání orgánu se pořizuje zápis, který zpracovává tajemník, ověřuje předsedající a další zvolený člen orgánu. Zápis obdrží všichni členové orgánu.

 

Orgány rozhodují usnesením, které se přijímá hlasováním. Orgán je schopen usnášení je-li osobně přítomna nadpoloviční většina členů nebo zplnomocněných zástupců. K platnému usnesení usnášeníschopného orgánu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů není-li Stanovami HSRCH nebo jinými relevantními dokumenty stanoveno jinak. Člen orgánu má právo, aby jeho nesouhlasné stanovisko s usnesením bylo uvedeno v zápisu doslovně.

 

V odůvodněných případech může orgán, mimo členské schůze, rozhodnout hlasováním „per rollam“. Návrh na tento způsob hlasování musí být zaslán všem členům orgánu a k přijetí rozhodnutí musí být souhlas nadpoloviční většiny všech členů orgánu. Výsledek hlasování musí být uveden v zápisu z následujícího jednání orgánu.

 

Hlasování probíhá veřejně, každý člen orgánu má jeden hlas a musí hlasovat osobně.

 

Uvedená ustanovení se přiměřeně týkají i případných jednacích dokumentů poradních orgánů HSRCH, které nesmí být v rozporu se Stanovami HSRCH a jejich přílohami. 

 

 

 

 

 

 

Čl. VI

Zásady hospodaření

 

1.  Majetek rady je tvořen příspěvky členů HSRCH, dotacemi a dary a výnosy HSRCH.

 

2.  Vložené a poskytnuté finanční prostředky, jiné věci a hodnoty se stávají majetkem rady. Mohou být použity jen k realizaci předmětu činnosti HSRCH, jak je vymezeno v těchto stanovách.

 

3.  HSRCH sestavuje svůj rozpočet a hospodaří podle něj. Rozpočet je sestavován na příslušný kalendářní rok a vyúčtování výsledků hospodaření se provádí do 3 měsíců po skončení kalendářního roku.

 

4.  HSRCH vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, o svých  příjmech a výdajích a finančních vztazích k rozpočtům členů rady.

 

5.  Návrh rozpočtu a vyúčtování hospodaření za uplynulý kalendářní rok musí být vhodným způsobem zveřejněný u jednotlivých členů rady nejméně 30 dnů před projednáním v Předsednictvu rady. Připomínky k návrhu rozpočtu a vyúčtování hospodaření rady mohou členové rady uplatnit písemně ve stanovené lhůtě nebo ústně na zasedání členské schůze.

 

6.  Při zániku rady se provede majetkové vypořádání.

 

 

Čl. VII

Vznik a zánik

 

1.  HSRCH vzniká dnem zápisu do veřejného rejstříku.

 

2.  HSRCH zaniká

a)      dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze,

b)      pravomocným rozhodnutím soudu o jejím rozpuštění.

 

O zániku a způsobu likvidace rozhoduje členská schůze.

 

 

Čl. VIII

Závěrečné ustanovení

 

Nedílnou součástí Stanov HSRCH je Jednací a Volební řád členské schůze.

Tyto Stanovy HSRCH nabývají platnosti dnem schválení a účinnosti potvrzením změn veřejného rejstříku.

 

 

S účinností od 18. 11. 2021

 

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.