1. Výzva OPŽP - Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

23.06.2015 12:09

Oblast podpory: 1.1 - Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

Cílem je dosažení dobrého stavu vod, který je popsán chemickým a ekologickým stavem či potenciálem.

Typy podporovaných projektů a aktivit:

  • výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány),
  • výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod,
  • odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) – podporovaná zejména u vodárenských nádrží, nádrží koupacích vod a na přítocích do těchto nádrží.

Žádosti o podporu musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP 2014 - 2020, Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP 2014 - 2020 a výzvou pro podávání žádostí. Podporovány budou projekty, jejichž předmětem je realizace druhé fáze projektu, kdy první fáze byla či je realizována a podporována z OPŽP 2007 - 2013 v rámci LXI. výzvy.

  • Podání žádosti od: 14. 8. 2015
  • Podání žádosti do: 13. 11. 2015

Žadatelé: Oprávněným žadatelem mohou být jen úspěšní příjemci podpory z LXI. fázovací výzvy OPŽP 2007 - 2013.

Více informací vč. výzvy zde.

 

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.