Orgány HSRCH

Orgány a vymezení jejich působnosti

 • Shromáždění členů
  • nejvyšší orgán HSRCH
  • tvořeno všemi členy
  • stanoví základní programové cíle HSRCH
  • volí a odvolává Předsednictvo
  • projednává a schvaluje výroční zprávy o hospodaření
  • rozhoduje o dalších náležitostech, které si usnesením do své kompetence vyhradí
  • projednává a schvaluje Stanovy a jejich změny
  • rozhoduje o rozpuštění nebo o sloučení HSRCH jiným subjektem
  • shromáždění členů HSRCH jedná podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně
 • Předsednictvo
  • bylo zvoleno na Shromáždění členů HSRCH konaném 26. listopadu 2008
  • šestičlenný statutární orgán, který se skládá z předsedy, 2 místopředsedů a 3 členů
  • zabezpečuje plnění stanovených programových cílů HSRCH, podílí se na realizaci rozvojových a podpůrných programů regionu
  • zastupuje HSRCH při jednáních s Vládou ČR, ústředními správními úřady a orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje kraje a jeho oblastí
  • připravuje program a podkladové materiály na zasedání Shromáždění členů
  • projednává a schvaluje zprávy o činnosti
  • projednává Stanovy a jejich změny a předkládá je ke schválení na Shromáždění členů
  • schvaluje roční rozpočet HSRCH
  • schvaluje členství v HSRCH
  • schvaluje jednací, volební a příspěvkový řád HSRCH
  • rozhoduje o zřízení sekretariátu HSRCH
  • jmenuje a odvolává tajemníka sekretariátu HSRCH, předsedy a členy odborných komisí
  • uzavírá smlouvy o spolupráci s jinými subjekty
 • Pomocné orgány - odborné komise
  • jsou poradními orgány Předsednictva HSRCH
  • jsou ustanoveny k řešení dílčích otázek předmětu činnosti HSRCH 

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.