3. Výzva OPŽP - Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

23.06.2015 12:15

Oblast podpory: 1.3 - Zajistit povodňovou ochranu intravilánu.

Cílem je omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské zdraví a na život, životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou činnost a infrastrukturu.

Typy podporovaných projektů:

1. Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů:

 • realizace opatření podporujících přirozený tlumivý rozliv povodní v nivách (např. snížení kapacity koryta a rozliv do údolní nivy, vytváření povodňových koryt, tůní),
 • zvýšení kapacity koryta složeným profilem, vložení stěhovavé (meandrující) kynety pro běžné průtoky v intravilánu obcí; úpravy nevhodného opevnění,
 • zvýšení členitosti a zlepšení morfologie koryta vodních toků; na některých místech s tvorbou mokřin a tůní,
 • umožnění povodňových rozlivů do nivních ploch, (v intravilánu tzv. povodňové parky, v extravilánu do volné krajiny).

2. Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků:

Úplný výčet typů projektů není možné s ohledem na množství technických řešení a různorodost řešených lokalit vytvořit; mezi podporované typy projektů patří například:

  • plošná povrchová vsakovací a retenční zařízení doplněná zelení (průleh, nádrž),
  • podzemní vsakovací a retenční prostory vyplněné štěrkem nebo prefabrikáty,
  • vsakovací šachty,
  • podzemní retenční nádrže s regulací odtoku do povrchových vod nebo kanalizace.

3. Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně:

  • výstavba suchých nádrží (poldrů),
  • vybudování nebo rekonstrukce bezpečnostních přelivů vodních nádrží.

4. Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost vyplývajících z "Registru svahových nestabilit":

 • stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost vyplývajících z „Registru svahových nestabilit“.

Žadatelé: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, VŠ a školská zařízení, nestátní nezisková organizace, církve a náboženské společnosti, fyzické osoby podnikající (pouze pro aktivitu 1.3.3 kromě opatření výstavby suchých nádrží)

 • Podání žádosti od: 14. 8. 2015
 • Podání žádosti do: 13. 11. 2015

Více informací zde.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.