4. Výzva OPŽP - Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní

23.06.2015 12:16

Oblast podpory: 1.4 - Podpořit preventivní protipovodňová opatření

Typy podporovaných projektů a aktivit:

1. Analýza odtokových poměrů vč. návrhů možných protipovodňových opatření:

  • zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení,
  • zpracování podkladů pro vymezení území ohroženého zvláštní povodní,
  • zpracování podkladových analýz na státní a regionální úrovni pro 2. období plánování dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik (aktualizace vymezení oblastí s významným povodňovým rizikem, mapy rizik a mapy povodňového nebezpečí, návrhy efektivních opatření jako podklad pro plány pro zvládání povodňových rizik, dokumentace oblastí s významným povodňovým rizikem, zpracování podkladů pro aktualizaci plánů pro zvládání povodňových rizik),
  • studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v oblastech s potenciálním povodňovým rizikem viz „Vymezení oblastí s potenciálně významným povodňovým rizikem v ČR“, jako podklad pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření.

2. Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitálně povodňové plány:

  • budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic,
  • budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na státní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.

3. Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány

  • budování a modernizace systému předpovědní povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic,
  • budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému.

Žadatelé: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky)

 • Podání žádosti od: 14. 8. 2015
 • Podání žádosti do: 13. 11. 2015

Více informací zde.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.