5. Výzva OPŽP - Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika

23.06.2015 12:17

Oblast podpory: 3.2 - Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

Mezi hlavní cíle patří podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podporovat příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podporovat oddělený sběr odpadů, systémy odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém.

Typy podporovaných projektů a aktivit:

AKTIVITY:

 • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury),
 • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
 • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury,
 • výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

PROJEKTY:

  • výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů,
  • doplnění systémů odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady,
  • budování nových a modernizace stávajících sběrných dvorů,
  • třídící a dotřiďovací linky zabezpečující kvalitní výstupní surovinu a linky s navazujícími technologiemi pro úpravu odpadů,
  • doplnění překladišť a skladů pro KO a jeho vytříděné složky a pro další odpady, které nejsou z kategorie nebezpečné,
  • budování systémů odděleného sběru bioodpadů,
  • podpora a rozvoj systému sběru, shromažďování a nakládání s nebezpečnými a zdravotnickými odpady,
  • budování kompostáren s využitím kompostu převážně na zemědělské půdě,
  • budování sběru a svozu gastroodpadů/kuchyňských odpadů,
  • doplnění systému sběru u výrobků na konci životnosti,
  • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů,
  • zařízení na úpravu nebo využívání „ostatních“ odpadů,
  • technologie pro využití stavebních prvků ze zateplovacích systémů (např. zpracování stavebního PS, stavebních prvků z PVC),
  • budování zařízení na energetické využití KO (ZEVO) (podmínky viz kapitola 2.3.3.2.4. Programového dokumentu OPŽP 2014 - 2020),
  • zařízení pro tepelné zpracování odpadů,
  • výstavba bioplynových stanic pro zpracování bioodpadů,
  • zařízení pro tepelné zpracování zdravotnických a nebezpečných odpadů či jejich modernizace,
  • zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady či jejich modernizace,
  • rekonstrukce zařízení pro spoluspalování odpadů (zlepšení jejich energetické účinnosti),
  • instalace kotlů na spalování odpadů v teplárnách (zařízení musí být připojeno na CZT a splňovat podmínku energetické účinnosti ≥ 0,65 dle směrnice 2008/98/ES pro zařízení na energetické využití KO).

Žadatelé: kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města Prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace, církve a náboženské spolky, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající

 • Podání žádosti od: 14. 8. 2015
 • Podání žádosti do: 13. 11. 2015

Více informací zde.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.