Česká rozvojová agentura - dotační titul "Evropský rok pro rozvoj 2015 (EU) - Místní samospráva"

13.04.2015 15:05

Předmětem dotačního titulu je podpora projektů, které se zaměří na osvětové aktivity přispívající k šíření a posilování informovanosti o zahraniční rozvojové spolupráci ČR (ZRS ČR) a rozvojové spolupráci EU (ZRS EU) u orgánů místní správy a samosprávy, která je hlavní cílovou skupinou.

Cílem je propagace konceptu decentralizované mezinárodní spolupráce a aktivity mohou zahrnovat elektronickou informační kampaň, organizaci konference o decentralizované spolupráci s mezinárodní účastí, organizaci semináře zaměřeného na projektový cyklus ZRS a metodiku zpracování projektových návrhů, apod.

  • spolky
  • ústavy
  • obecně prospěšné společnosti
  • účelová zařízení registrovaná církví
  • nadace a nadační fondy
  • právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti je poskytování zdravotních, kulturních, vzdělávacích a sociálních služeb, poskytování sociálně-právní ochrany dětí
  • fyzické osoby, které takové služby nebo sociálně-právní ochranu dětí poskytují
  • územně samosprávné celky

Žádosti lze předkládat do 30. dubna 2015, 14:00 h.

Více informací zde nebo na stránkách České rozvojové agentury.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.