IROP - Výzva č. 37 Energetické úspory v bytových domech II

09.08.2016 08:48
  • Číslo výzvy: 37.
  • Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
  • Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
  • Investiční priorita: 06.2.11 Podpora energetické účinnosti, inteligentních systémů hospodaření s energií a využívání energie z obnovitelných zdrojů ve veřejných infrastrukturách, mimo jiné ve veřejných budovách a v oblasti bydlení
  • Oprávnění žadatelé: Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek, kromě fyzických osob nepodnikajících.
  • Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 8. 7. 2016
  • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 15. 7. 2016
  • Ukončení příjmu žádostí o podporu: 30. 11. 2017
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 1. července 2016 37. výzvu k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.5 "Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení".
Podpora je poskytována pro bytové domy na území ČR s výjimkou hl. m. Prahy (zde bude poskytovat podporu pro obdobná opatření program Nová zelená úsporám). Bytovým domem se rozumí dům se 4 a více byty, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na bydlení a je k tomuto účelu určena.  Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost: např. se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie. Žadateli mohou být vlastníci bytových domů (s výjimkou fyzických osob nepodnikajících) a společenství vlastníků jednotek. 
Pro žadatele je připraveno 3,5 mld. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj, národní spolufinancování činí max. 5, 25 mld. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 90 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 300 000 Kč. 

Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 15. července 2016 do 30. listopadu 2017. U projektů s celkovými způsobilými výdaji do 5 mil. Kč je doba realizace do 30. 9. 2019, u projektů s celkovými způsobilými výdaji nad 5 mil. Kč do 30. 9. 2020.

Zdroj

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.