IROP - Výzva č. 39 Rozvoj infrastruktury komunitních center v SVL

09.08.2016 08:41
  • Číslo výzvy: 39.
  • Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
  • Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
  • Investiční priorita: 06.2.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám
  • Oprávnění žadatelé: Kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve a církevní organizace.
  • Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 18. 7. 2016
  • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 18. 7. 2016
  • Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2016
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 11. července 2016 kolovou výzvu č. 39 „Rozvoj infrastruktury komunitních center pro SVL" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 „ Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi“.

Podpora je poskytována na vznik komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích, kulturních a rekreačních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. Komunitní centrum poskytuje kombinaci komunitních a veřejných služeb, minimálního základního sociálního poradenství, popřípadě volitelné sociální služby v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování. Komunitní centrum realizuje volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které vyplývají z tradic a zvyků dané komunity či krajové oblasti a jsou přístupné všem obyvatelům lokality.
 
Řídicí orgán IROP upozorňuje všechny žadatele na dokument Mapa sociálně vyloučených lokalit, který může sloužit jako návod pro výběr, do které z výzev na rozvoj komunitních center (38. výzva „Rozvoj infrastruktury komunitních center“ nebo 39. výzva „„Rozvoj infrastruktury komunitních center v SVL“) žadatel podá žádost o dotaci. 
 
Z 38. výzvy   je připraveno pro žadatele 141 176 471 mil. Kč (ERDF + SR), z 39. výzvy je připraveno u 39. výzvy  329 411 765 Kč (ERDF+SR), z  toho je 174 073 000 Kč alokace pro projekty realizované v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 20 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 500 000 Kč. Žadatelé mohou žádosti o podporu podávat od 18. července 2016 do 31. října 2016.  Doba realizace projektu je do 31. 12. 2019.

Zdroj
Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.