IROP - Výzva č. 42 Vybrané úseky silnic II. a III. třídy - integrované projekty ITI

01.09.2016 08:09

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 9. srpna 2016 průběžnou výzvu č. 42 „Vybrané úseky silnic II. a III. třídy – integrované projekty ITI " k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 1.1 „Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T“. Integrované územní investice (dále jen „ITI“) představují nástroj pro zajištění udržitelného městského rozvoje, který se bude realizovat v největších metropolitních oblastech celostátního významu včetně jejich funkčního zázemí. Jádry těchto metropolitních oblastí jsou největší města v České republice - Praha, Brno, Plzeň, a dále aglomerace s vysokou mírou koncentrace obyvatel Hradecko-Pardubická, Ústecko-Chomutovská a statutární města Olomouc a Ostrava, které byly vybrány na základě Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020. Integrované projekty ITI musí být v souladu se schválenou integrovanou strategií ITI a slouží k naplnění cílů v ní stanovených.

  • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 23. 8. 2016
  • Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2022

Podpora bude směřovat na rekonstrukce, modernizace a výstavbu vybraných úseků silnic II. a III. třídy, které navazují na Transevropskou dopravní síť. Pro výzvu je připraveno téměř 3,9 miliard korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj a téměř 300 mil. korun ze státního rozpočtu. Žadateli mohou být kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy. V souladu s požadavky nositelů uvedených v předložených integrovaných strategiích ITI je v této výzvě realizace projektu možná na území Pražské metropolitní oblasti mimo území hl. m. Prahy, Plzeňské a Brněnské metropolitní oblasti, Olomoucké a Ostravské aglomerace . Přesné vymezení území pro realizaci projektů je uvedeno v integrované strategii ITI.
Na výzvu ŘO IROP budou navazovat výzvy nositelů ITI a zprostředkujících subjektů ITI, které mohou upřesnit podmínky pro realizaci projektů na území jednotlivých aglomerací. Žadatelé o podporu si nejdříve připraví projektový záměr, který předloží k projednání Pracovní skupině Řídicího výboru ITI. K projednanému projektovému záměru vydá Řídicí výbor ITI Vyjádření o souladu nebo nesouladu projektového záměru se schválenou integrovanou strategií.
Zpracování žádosti o podporu v MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy zprostředkujícího subjektu ITI. Hodnocení žádostí o podporu budou provádět jednotlivé zprostředkující subjekty ITI, které jsou ustanoveny ve všech dotčených aglomeracích . Centrum pro regionální rozvoj provede závěrečné ověření způsobilosti projektu před jeho schválením. Realizace projektů musí být ukončena do data uvedeného ve výzvě nositele ITI a zprostředkujícího subjektu ITI, nejpozději do 30. 6. 2023.
Se svými dotazy se žadatelé mohou obracet na Centrum pro regionální rozvoj České republiky (soulad projektu s výzvou ŘO IROP a zpracování žádosti v MS2014+) a na pracovníky integrovaných strategií ITI (zpracování projektového záměru a jeho soulad s výzvou nositele ITI).

Více informací zde.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.