IROP - Výzva č. 48 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - int. proj. ITI

01.09.2016 08:06

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje 19. srpna 2016 průběžnou výzvu č. 48 „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví - integrované projekty ITI" k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 3.1 „Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví“.

  • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 2. 9. 2016
  • Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 10. 2022

Integrované územní investice jsou jedním ze tří integrovaných nástrojů, které v programovém období 2014-2020 slouží k soustředěné podpoře rozvoje vybraných území. Integrované územní investice představují nástroj pro zajištění udržitelného městského rozvoje, který se bude realizovat v největších metropolitních oblastech celostátního významu včetně jejich funkčního zázemí.

Vyhlášená výzva je zaměřená na revitalizaci a zatraktivnění památek, zapsaných na Seznam světového dědictví UNESCO, památek zařazených na Indikativní seznam světového dědictví UNESCO v kategorii kulturní dědictví, národních kulturních památek k 1. lednu 2014, a památek evidovaných v Indikativním seznamu národních kulturních památek k 1. lednu 2014. Součástí projektu může být zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, zpřístupnění dosud nezpřístupněných částí památkově chráněných objektů či modernizace jejich sociálního zázemí.

Muzea mohou čerpat podporu na zvýšení ochrany sbírkových fondů, konzervování a restaurování sbírkových předmětů, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, digitalizaci a digitální evidencí sbírek, zabezpečení a osvětlení objektů nebo na rekonstrukce stávajících a budování nových expozic a depozitářů. Podpořena mohou být muzea, která splňují všechny podmínky: muzeum je zřizováno státem nebo krajem, spravuje sbírku podle zákona o ochraně sbírek muzejní povahy a průměrná návštěvnost muzea, vypočítaná jako průměr za léta 2013, 2014 a 2015, překročila 30 000 návštěvníků.

Krajské knihovny mohou využít podporu na zvýšení ochrany, konzervování, restaurování a digitalizace knihovních fondů, na zvýšení bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér nebo zabezpečení a osvětlení objektů. Financovat lze rekonstrukce stávajících a budování nových depozitářů nebo modernizaci a výstavbu nezbytných objektů sociálního, technického a technologického zázemí.

Příjemci podpory mohou být, vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření kromě fyzických osob nepodnikajících; vlastníci muzeí nebo subjekty s právem hospodaření nebo krajské knihovny zřízené příslušným orgánem kraje nebo knihovny, které plní funkci krajských knihoven. Podrobné informace jsou uvedeny v textu výzvy.
Zpracování žádosti o podporu v MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy zprostředkujícího subjektu ITI. Realizace projektů musí být ukončena do data uvedeného ve výzvě nositele ITI a zprostředkujícího subjektu ITI, nejpozději do 30. 6. 2023.
Se svými dotazy se žadatelé mohou obracet na Centrum pro regionální rozvoj České republiky (soulad projektu s výzvou ŘO IROP a zpracování žádosti v MS2014+) a na pracovníky nositele ITI (zpracování projektového záměru a jeho soulad s výzvou nositele IPRÚ). 

Více informací zde.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.