IROP - Výzva č. 49 Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II.

01.09.2016 08:05

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje 24. srpna 2016 kolovou výzvu č. 49 „Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování II.“ k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.

  • Zahájení příjmu žádostí o podporu: 12. 9. 2016
  • Ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 5. 2017

Cílem transformace ústavní péče je deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb v sociální služby, které umožní uživateli zařazení se a setrvání v přirozeném prostředí a jeho aktivní zapojení se na trh práce a do společnosti.
Podporovány budou služby typu osobní asistence, pečovatelské služby, podpora samostatného bydlení, tísňová péče, sociální rehabilitace, průvodcovské a předčitatelské služby apod. Dotaci bude možno získat i na výstavbu denních či týdenních stacionářů, chráněného bydlení, sociálně terapeutických dílen, center denních služeb, domovů se zvláštním režimem apod
Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro tuto výzvu připraveno 1,5 mld. Kč.

Oprávnění žadatelé: Kraje, organizace zřizované kraji, organizace zakládané kraji, obce, organizace zřizované obcemi, organizace zakládané obcemi, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace.

Více informací zde.

Zpět

Vyhledávání

HSRCH © 2009 Všechna práva vyhrazena.